Page 1 of 1

วิธีประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายครึ่งปีหลัง มีวิธีประมาณการยังไง

Posted: 24/08/2019 3:19 pm
by EyePornnipa
อยากทราบวิธีประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายครึ่งปีหลัง

มีวิธีประมาณการยังไง ประมาณจากข้อมูลอะไรค่ะ

Re: วิธีประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายครึ่งปีหลัง มีวิธีประมาณการยังไง

Posted: 24/08/2019 3:45 pm
by Amp_Audit
ปกติแล้วจะประมาณจากรายได้-ค่าใช้จ่ายของปีก่อน
รวมถึงการปรึกษาผู้บริหาร (เจ้าของ) ว่า คาดว่าจะมีรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังประมาณเท่าไหร่