Page 1 of 1

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

Posted: 12/09/2019 2:39 pm
by EyePornnipa
อยากทราบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ และจ่ายชำระค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มค่ะ

ต้องบันทึกภาษีซื้อหรือป่าวค่ะ

และตอนจ่ายชำระต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม

Re: การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

Posted: 14/09/2019 10:25 am
by Amp_Audit
ตามปกติมักจะไม่ตั้งหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย เพราะค่าเบี้ยประกันมักมีระยะ เช่น 1 ปี จึงมักบันทึกตอนจ่ายชำระแล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
Dr ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า xx
Dr ภาษีซื้อ xx
Cr ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย xx
Cr เงินสด / เงินฝากธนาคาร xx
>> ค่าเบี้ยประกันภัยปกติมีภาษีซื้อ และมีหัก ณ ที่จ่าย 1%

สิ้นปี/ทุกสิ้นเดือน ปรับปรุงรายการ (ตามระยะเวลาเริ่มต้นถึงวันที่บันทึก)
Dr ค่าเบี้ยประกันภัย xx
Cr ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่้วงหน้า xx

แต่หากต้องการจะบันทึกตั้งหนี้ จะบันทึกกรณีที่ต้องจ่ายใน สิงหาคม แต่ดันจ่ายในเดือนกันยายน
บันทึกตั้งหนี้ในเดือนสิงหาคม
Dr ค่าเบี้ยประกันภัย xx
Cr ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xx
(บันทึกเฉพาะยอดจากวันเริ่มระยะเวลาจนถึงวันสิ้นเดือน)