Page 1 of 1

คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี

Posted: 23/10/2019 6:09 pm
by nnamfon.26
Image
คุณสมบัติของบัญชีที่ดี
1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ นักบัญชีจะยุ่งเกี่ยวกับเอกสารหากบริษัทมีการทำเอกสารผิดพลาด หรือตกหล่น บกพร่อง นักบัญชีต้องชี้แจง แจ้งให้ผู้รับผิดชอบส่วนนั้นๆ ทราบ เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผย

2.ละเอียดรอบคอบ นักบัญชีจะอยู่กับตัวเลขตลอดเวลา หากมีข้อมูลตัวเลขใดผิดพลาดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ ดังนั้นนักบัญชีต้องตรวจสอบรายละเอียดและเก็บหลักฐานทางการเงินทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

3.มีความรู้ความสามารถ นักบัญชีต้องสามารถนำทฤษฎีที่เรียนรู้มาเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง แม่นยำ และละเอียดรอบคอบ

4.ขยัน อดทน นักบัญชีจัดทำเอกสารด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ แม้จะต้องเจอกับเอกสารที่แตกต่างกันหรือการทำงานของคนในแผนกต่างๆก็ตาม ก็ต้องอดทนและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

5.กล้านำเสนอ นักบัญชีสามารถนำเสนอความคิด วิธีการใหม่ๆ ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร หรือพบเจอบุคคลที่ส่อไปในทางทุจริต ให้ผู้บริหารทราบในทันที เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมก่อนที่เรื่องจะสายไป

6.พัฒนาตนเอง นักบัญชีต้องทบทวนตัวเองอยู่สม่ำเสมอ กล้าในการตั้งเป้าหมายและไปให้ถึง หากระหว่างทางเจอข้อผิดพลาดก็ให้รีบหาทางแก้ไข และรีบปรับปรุงตัวทันที

7.เปิดรับข้อมูล ข่าวสาร ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีเติบโตไปไกลมาก นักบัญชีเองก็ต้องพัฒนาความรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด เรียนรู้การทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้
นอกจากนักบัญชี อาชีพอื่นๆก็สามารถปฏิบัติตัวตามนี้ได้ หากใครยังขาดคุณสมบัติใดอยู่ก็รีบสร้างมันขึ้นมาและฝึกฝนให้กลายเป็นคุณสมบัติติดตัวเราไปเลย
Image

อ้างอิง
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/คุณสมบัติของนักบัญชี
https://www.admissionpremium.com/adplanning/work?id=20150821102852A16j6ny
https://www.unigang.com/Article/9236
https://sites.google.com/site/pailin1413/xachiph-nak-baychi
http://banshicareer.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

Re: คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี

Posted: 13/11/2019 5:21 pm
by Losa
ยอดเยี่ยมจริงๆ

Re: คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี

Posted: 28/11/2019 3:49 am
by yoohuu
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆครับ