Page 1 of 1

การเช็คข้อมูลการนำส่ง ภ.ง.ด. 90/91

Posted: 25/08/2020 3:51 pm
by natthanit.r2538
ในแต่ละปี ผู้ที่มีเงินได้ จะต้องมีการยื่นแบบฯ เพื่อจ่ายชำระค่าภาษี ไม่ว่าผู้ยื่นจะมีเงินได้ จะมีเงินได้ถึงตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่
และในกานยื่นภาษีในแต่ละปีภาษี จะมีช่วงเวลากำหนดอยู่ และหากเราไม่มั่นใจว่าได้ทำการยื่นภาษีไปแล้วหรือยัง หรือในกรณีที่มีการพิจารณาขอคืนภาษี เราสามารถทำการเช็คสถานะการยื่นภาษีได้อย่างไร

Re: การเช็คข้อมูลการนำส่ง ภ.ง.ด. 90/91

Posted: 25/08/2020 4:25 pm
by natthanit.r2538
สามารถทำได้โดยกดเข้าไปในเว็บไซส์ของกรมสรรพากร และทำการกรอกข้อมูลของผู้เสียภาษี หน้าเว็บไซต์ของสรรพากรก็จะขึ้นข้อมูลการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ที่ได้ทำการยื่นไว้ปรากฎขึ้นมาค่ะ

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล
Image

Image

อ้างอิง
กรมสรรพากร