Page 1 of 1

สอบถามกรณีที่มีการจ่ายบิลล่วงหน้าในระบบ Petty cash

Posted: 26/08/2020 4:51 pm
by natthanit.r2538
สอบถามกรณีที่มีการจ่ายบิลล่วงหน้าในระบบ Petty cash ไว้ (จ่ายซ้ำ)
แล้วในเดือนถัดมา ตั้งหนี้ตามใบแจ้งหนี้ และตั้งจ่ายบิลในระบบ petty cash แล้วยอดเงินฝั่ง Dr}Cr ไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกด Validate รายการได้ สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

Re: สอบถามกรณีที่มีการจ่ายบิลล่วงหน้าในระบบ Petty cash

Posted: 26/08/2020 7:18 pm
by natthanit.r2538
ลองทำในเดโม่ก่อน

Re: สอบถามกรณีที่มีการจ่ายบิลล่วงหน้าในระบบ Petty cash

Posted: 27/08/2020 11:25 am
by natthanit.r2538
จากการทดลองทำรายการบนเดโม่แล้ว เจอปัญหาในรายการออก Supplier Invoice ในเดือนเก่าผิด และรายการนั้นได้ทำการ Validate แล้ว และได้จ่ายเงินตามรายการทีออกผิดไป จะสามารถแก้ไขรายการนั้นได้อย่างไรคะ
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-1.png
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-1.png (50.1 KiB) Viewed 666 times
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png (39.49 KiB) Viewed 666 times

Re: สอบถามกรณีที่มีการจ่ายบิลล่วงหน้าในระบบ Petty cash

Posted: 27/08/2020 4:04 pm
by natthanit.r2538
วิธีแก้ไข กรณีสินค้าที่เป็น none vat ให้แก้ไขในใบ Supplier Invoice ใบล่าสุด โดยใส่รายการ Product ใหม่ และใส่ยอดที่จ่าย่วงหน้าไปเป็นยอดลบ
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี-2.png (44.73 KiB) Viewed 660 times