กิจการไม่แสวงหาผลกำไร คืออะไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

กิจการไม่แสวงหาผลกำไร คืออะไร

Post by Duanghathai Termtem »

กิจการไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit Organizations) คือ กิจการ หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ที่ประกอบกิจการโดยไม่หวังผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะมีวัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกหรือสังคมเป็นหลัก เช่น สมาคม โมสร หรือสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะการดำเนินงานจึงไม่เหมือนกับธุรกิจทั่ววไป และแน่นอนว่าต้องส่งผลถึงการทำบัญชีของกิจการประเภทนี้ด้วย

ลักษณะการดำเนินงานของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของงสมาชิก หรือให้บริการแก่สังคมเป็นหลัก
- ไม่หวังผลตอบแทนในรูปของกำไร
- บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมมการ ที่มักจะเลือกจากสมาชิกภายนอกหรือผู้ทรงคุณุฒิ

ที่มาของแหล่งเงินทุน
- ส่วนใหญ่ คือ จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
- เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
- ค่าบำรุงสมาชิก
- ดอกเบี้ยรับจากการฝากธนาคาร
- การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ เช่น การจำหน่ายของที่ระลึก
หมายเหตุ ซึ่งรายได้ที่ได้มานี้ นำไปใช้ามวัตถุประสงค์ขององค์กร
และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขขึ้น เราจะแยกัวของมูลนิธิและสมาคมออกจากกัน ซึ่งจะได้ว่า

รายได้ของมูลนิธิ
1. เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
2. การจัดกิจกรรม เช่น การจำหน่ายของที่ระลึก
3. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
4. รายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ่าจะเป็น รายได้จากการให้เช่าต่างๆ

รายได้ของสมาคม
1. ค่าธรรมเนียมม ค่าบำรุงสมาชิก
2. การดำเนินงานของสมาคมและสโมสร เช่น ขายอาหารแก่สมาชิก หรือ ขายสินค้าของสโมสร
3. รายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ่าจะเป็น รายได้จากการให้เช่าต่างๆ

ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ สมาคม และสโมสร
1. ค่าใช้จ่ายในนการดำเนินงาน เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าสถานที่ หรือ ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าใช้จ่ายในการบริการสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษาให้เด็ก หรือบริจาคเพื่อช่ยเหลือต่างๆ
3. ภาษีเงินได้ (กรณีมี)

โดยภาพรววมแล้วนั้น สำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไรนั้น เป็นกิจการที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ยังจำเป็นต้องหารายได้เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการที่กิจการจะต้องมีการจัดทำบัญชีสำหรับองค์กรประเภทนี้ด้วย และอีกทั้งประมวลรัษฎากร ยังมีการกำหนดให้กิจการไม่แสวงหาผลกำไรสามารถได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วย หากเป็นไปตามเงื่อนไข
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests