การบันทึกบัญชีการซื้อสินค้า (PO)

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

Jiratchaya
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 280
Joined: 11/01/2021 10:05 am

การบันทึกบัญชีการซื้อสินค้า (PO)

Post by Jiratchaya »

ในทุกๆธุรกิจ จะต้องมีรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ต้นทุนขาย อาจเป็นสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้ ซึ่งต้นทุนก็จะประกอบไปด้วย
- ค่าวัตถุดิบ วัตถุดิบทางตรงจะเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้งานจะแปรผันกับปริมาณการผลิตโดยตรง
เช่น วัตถุดิบทางตรงของยางรถยนต์ คือ ยางพารา, วัตถุดิบทางตรงของน้ำดื่มบรรจุขวด คือ น้ำเปล่าและขวดพลาสติก เป็นต้น

- ค่าแรงงาน วัตถุดิบทางตรงจะเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้งานจะแปรผันกับปริมาณการผลิตโดยตรง
เช่น วัตถุดิบทางตรงของยางรถยนต์ คือ ยางพารา, วัตถุดิบทางตรงของน้ำดื่มบรรจุขวด คือ น้ำเปล่าและขวดพลาสติก เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายในการผลิต

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ เป็นต้น

การสั่งซื้อสินค้านั้นแผนกจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการ มีเอกสารประกอบดังนี้
1. ใบขอซื้อหรือPR (Purchase requisition)
2. ใบสั่งซื้อหรือPO (Purchase Order)

เมื่อทำรายการสั่งซื้อเข้ามาจะมีการบันทึกรายการทางด้านบัญชี ดังตัวอย่าง
การบันทึกบัญชีรับสินค้า
ลงบัญชีรับสินค้า
ลงบัญชีรับสินค้า
24-01-2021 19-26-12.png (7.52 KiB) Viewed 80 times

การบันทึกบัญชีตั้งจ่าย
ลงบัญชีรับตั้งจ่าย
ลงบัญชีรับตั้งจ่าย
24-01-2021 19-27-47.png (8.95 KiB) Viewed 80 times

การบันทึกบัญชีจ่ายเงิน
ลงบัญชีรับจ่ายเงิน
ลงบัญชีรับจ่ายเงิน
24-01-2021 19-28-33.png (7.12 KiB) Viewed 80 times

ทั้งนี้ในการทำรายการลงบันทึกบัญชีมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการทำรายการอย่างละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการบริหารงานในองค์กรและลูกค้าหรือผู้ขาย ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของนักบัญชีเองด้วย

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests