Page 1 of 1

สอนติดตั้ง ภาษาทไทย บนจุมล่า 3.4

Posted: 29/05/2015 5:38 am
by mindphp
หลังจากติดตั้ง Joomla ถ้าเราไม่ได้ติดตั้งภาษาไทยไว้ตั้งแต่ต้น
เราสามารถมาเพิ่มทีหลังได้ ทำตาม VDO นี้ได้เลย

https://www.youtube.com/watch?v=UJg1oRfD6cU