ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

List (ตัวแปรลิส) เป็นตัวแปร 1 ตัวที่เก็บค่าได้มากกว่าหนึ่งค่า คล้ายตัวแปร array (อาร์เรย์) ในภาษา php (พีเอสพี) อยู่ในเครื่องหมาย [...]
การกำหนดค่า

Code: Select all

variable_name = [ list data ]
เช่น list1 = [“name”, 24, ‘F’, “Thai”, “ABC school” ] เป็นต้น

การแสดงค่าของตัวแปรลิส

Code: Select all

print (variable) 
เช่น
print (list1) #แสดงผลทั้งลิส
print (list1[0]) #แสดงค่าในลำดับที่ 0
print (list[1:3]) #แสดงผลตั้งแต่ลำดับที่ 1-3
print (list[2:]) #แสดงค่าตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึงลำดับสุดท้าย
print (list[-2]) #แสดงข้อมูลจากตำแหน่งสุดท้าย - 2

การเพิ่มและการ update ค่าให้กับตัวแปรลิส

Code: Select all

var_name[index] = “ค่าที่ต้องการเพิ่ม”
เช่น list1[5] = “Bangkok” #ค่าในลำดับที่ 5 ก็จะเป็น “Bangkok”

การลบให้กับตัวแปรลิส
การลบค่าของตัวแปร สามารถทำด้วยคำสั่ง del

Code: Select all

del (var_name[index])
เช่น del (list1[4]) #ตัวแปรถัดไปจะเลื่อนตำแหน่งเข้ามาแทนที่

ตัวดำเนินการ
- len(list) ใช้ในการตรวจสอบความยาวของลิส เช่น print len([a, b, c]) →มีค่าเท่ากับ 3
- การเรียงต่อกัน (+) เช่น [1, 2, 3] + [1, 2] ค่าที่ได้ [1, 2, 3, 1, 2]
- การทำซ้ำ (*) เช่น [1, 2, 3]*2 จะได้ [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- ตรวจสอบสมาชิก เช่น 1 in [1, 2, 3] = true
- การทวน เช่น

Code: Select all

for x in [1, 2, 3]:
        print x ผลคือ 1 2 3
User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

Re: ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ศึกษาเพิ่มเติม และโค้ดตัวอย่าง : https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... -type.html
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest