การนำเอา regex มาใช้ใน selenium

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 227
Joined: 26/06/2017 10:15 am

การนำเอา regex มาใช้ใน selenium

Post by บัวบุญ จันทะโคตร »

regex ใช้ในการค้นหาคำ และ ตัดคำมาแสดง โดยในวันนี้ผมจะมานำเสนอการนำเอา regex มาใช้ใน selenium โดยคำที่ตัดออกมาแสดงนั้นจะเป็นข้อมู
ล ที่อยู่ใน source ของเว็บไซต์ที่เราต้องการนั้นเอง

โดยในส่วนของโค้ด selenium

Code: Select all

driver.get('https://www.google.co.th/')
doc = driver.page_source
data = doc.encode('utf-8')
text = re.findall(r'[\w]+[\w]', data)
ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดการค้นหาของ regex ในที่นี้ผมจะ re.findall ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่อยู่ในไลบารี่ regex

Code: Select all

text = re.findall(r'[\w]+[\w]', data)
ผลที่ได้จาการเขียน

Code: Select all

['DOCTYPE', 'html', 'html', 'xmlns', 'http', 'www', 'w3', 'org', '1999', 'xhtml', 'itemscope', 'itemtype', 'http', 'schema', 'org', 'WebPage', 'lang', 'th', 'head', 'meta', 'content', 'images', 'branding', 'googleg', '1x', 'googleg_standard_color_128dp', 'png', 'itemprop', 'image', 'link', 'href', 'images', 'branding', 'product', 'ico', 'googleg_lodp', 'ico', 'rel', 'shortcut', 'icon', 'meta', 'content', 'origin', 'id', 'mref', 'name', 'referrer', 'title', 'Google', 'title', 'script', 'src', 'https', 'apis', 'google', 'com', 'scs', 'abc', 'static', 'js', 'gapi', 'gapi', 'en', 'ellQXbSf', 'LI', 'gapi_iframes', 'googleapis_client', 'plusone', 'rt', 'sv', 'ed', 'am', 'AAg', 'rs', 'AHpOoo9jm0At0b0B7I7G3MSvlepU00mZfA', 'cb', 'gapi', 'loaded_0', 'async', 'script', 'script', 'function', 'window', 'google', 'kEI', 'YsKWWaXmIIiZ8gW__4eQAw', 'kEXPI', '1353383', '1354277', '1354401', '1354517', '1354619', '1354625', '1354748', '1354756', '1355157', '3700268', '3700347', '3700442', '4029815', '4031109', '4038214', '4038394', '4041776', '4043492', '4045096', '4045293', '4045841', '4047140', '4047454', '4048346', '4048980', '4050750', '4051887', '4056126', '4056682', '4058016', '4061666', '4061980', '4062724', '4064468', '4064796', '4069829', '4072270', '4072776', '4076607', '4076999', '4078430', '4078588', '4080760', '4081039', '4081165', '4082230', '4086737', '4093314', '4093524', '4094544', '4095910', '4096464', '4097153', '4097922', '4097929', '4098721', '4098728', '4098752', '4102237', '4103475', '4103845', '4103861', '4104202', '4104258', '4105113', '4105116', '4105240', '4106085', '4106647', '4107555', '4109293', '4109316', '4109489', '4110086', '4110259', '4110656', '4110931', '4111276', '4111692', '4112286', '4113148', '4113217', '4113276', '4114597', '4114930', '4115290', '4116134', '4116724', '4116731', '4117153', '4117537', '4117980', '4118103', '4118226', '4118228', '4118627', '4118642', '4118798', '4119026', '4119239', '4119272', '4119584', '4119811', '4119820', '4120911', '4120915', '4121035', '4121696', '27px', 'height', '57px', 'pointer', 'events', 'none', 'position', 'absolute', 'width', '38px', 'index', 's2ml', '_AUb', 's2ml', '_oXb', 'background', 'color', 'f44', 's2ml', '_dWb', 'border', 'color', 'f44', 's2ra', '_AUb', 's2ra', '_oXb', 'background', 'color', 'fff', 's2ra', '_dWb', 'border', 'color', 'fff', 'spcht', 'spchta', 'spch', '2l', 'spch', '3l', 'spch', '4l', 'spch', '5l', '_gjb', 'pointer', 'events', 'none', 's2fp', '_gjb', 's2fp', '_gjb', 'position', 'absolute', 's2tb', '_gjb', 's2tb', '_gjb', 'position', 'relative', 'spcht', 'font', 'weight', 'normal', 'line', 'height', 'opacity', 'pointer', 'events', 'none', 'position', 'absolute', 'text', 'align', 'left', 'webkit', 'font', 'smoothing', 'antialiased', 'transition', 'opacity', '1s', 'ease', 'in', 'margin', 'left', '5s', 'ease', 'in', 'top', '0s', 'linear', '218s', 's2fp', 'spcht', 'margin', 'left', '44pource', 'homepage', 'onmousedown', 'return', 'rwt', 'this', 'AFQjCNFjidIIJl1zquGZf0yx4uOjwWZOyw', '0ahUKEwiln9C8yuDVAhWIjLwKHb__ATIQ2ZgBCAw', 'event', 'English', 'div', 'div', 'div', 'id', 'swml', 'div', 'div', 'center', 'span', 'div', 'class', 'ctr', 'id', 'footer', 'div', 'data', 'jibp', 'data', 'jiis', 'uc', 'id', 'fbarcnt', 'style', 'height', 'auto', 'visibility', 'visible', 'style', 'fmulti', '_dQc', 'bottom', 'left', 'position', 'absolute', 'right', '_GR', 'background', 'f2f2f2', 'left', 'right', 'webkit', 'text', 'size', 'adjust', 'none', 'fbar', 'display', 'inline', 'fbar', 'fsettl', 'text', 'decoration', 'none', 'white', 'space', 'nowrap', 'fbar', 'margin', 'left', '27px', '_Gs', 'padding', 'left', '27px', 'margin', 'important', '_eA', 'padding', 'important', 'margin', 'iragover', 'null', 'dispatchEvent', 'sm', 'if', 'ka', 'indexOf', 'target', 'Oa', 'ea', 'var', 'children', 'length', 'replace', 'function', 'window', 'parseInt', '10', 'return', 'lt', 'length', 'vm', 'ka', 'preventDefault', 'Cm', 'prototype', 'function', 'this', 'gb_Hf', 'this', 'dispatchEvent', 'new', 'ym', 'dragout', 'gm', 'Gm', 'this', 'this', 'null', 'amp', 'amp', 'dispatchEvent', 'new', 'ym', 'drop', 'null', 'this', 'dispatchEvent', 'new', 'ym', 'dragend', 'Fd', 'this', 'aa', 'delete', 'this', 'aa', 'Ed', 'this', 'jd', 'this', 'Ge', 'this', 'this', 'null', 'gb_6', 'var', 'Fm', 'function', 'var', 'gm', 'var', 'Gm', 'am', 'gm', 'for', 'var', 'am', 'za', 'lt', 'amp', 'amp', 'do', 'lt', 'nextElementSibling', 'nextElementSibling', 'fm', 'nextSibling', 'previousElementSibling', 'previousElementSibling', 'fm', 'previousSibling', 'while', 'amp', 'amp', 'id', 'in', 'if', 'amp', 'amp', 'lt', 'length', 'amp', 'amp', 'if', 'am', 'lt', 'lt', 'children', 'else', 'length', 'if', 'gt', 'children', 'return', 'amp', 'amp', 'new', 'Hm', 'null', 'Gm', 'function', 'for', 'var', 'lt', 'length', 'if', 'break', 'return', 'Hm', 'function', 'this', 'target', 'this', 'Dm', 'function', 'ym', 'call', 'this', 'dragstart', 'Dm', 'ym', 'Im', 'new', 'Kh', '88', '100', 'Jm', 'function', 'this', 'gaia', 'null', 'Jm', 'dm', 'gaia', 'Jm', 'Lm', 'function', 'this', 'gaia', 'Km', 'Lm', 'var', 'Km', 'dm', 'gaia', 'Lm', 'function', 'for', 'var', 'ms', 'moz', 'webkit', 'amp', 'amp', 'requestAnimationFrame', 'requestAnimationFrame', 'RequestAnimationFrame', 'cancelAnimationFrame', 'CancelAnimationFrame', 'CancelRequestAnimationFrame', 'if', 'requestAnimationFrame', 'var', 'requestAnimationFrame', 'function', 'var', 'new', 'Date', 'getTime', 'Math', 'max', '16', 'return', 'setTimeout', 'function', 'cancelAnimationFrame', 'cancelAnimationFrame', 'function', 'window', 'clearTimeout', 'var', 'Mm', 'function', 'wh', 're', 'call', 'this', 'Mm', 're', 'Mm', 'prototype', 'clear', 'function', 're', 'prototype', 'clear', 'call', 'this', 'Mm', 'prototype', 'set', 'function', 're', 'prototype', 'set', 'call', 'this', 'return', 'this', 'var', 'Nm', 'function', 'return', 'set', 'key', 'caption', 'Mm', 'prototype', 'Bb', 'function', 'Mm', 'prototype', 'function', 'return', 'null', 'var', 'Om', 'key', 'ok', 'caption', 'OK', 'Pm', 'key', 'cancel', 'caption', 'Cancel', 'Qm', 'key', 'yes', 'caption', 'Yes', 'Rm', 'key', 'no', 'caption', 'No', 'Sm', 'key', 'save', 'caption', 'Save', 'Tm', 'key', 'continue', 'caption', 'Continue', 'undefined', 'typeof', 'window', 'document', 'amp', 'amp', 'Nm', 'new', 'Mm', 'Om', 'Nm', 'Nm', 'new', 'Mm', 'Om', 'Pm', 'Nm', 'Nm', 'new', 'Mm', 'Qm', 'Rm', 'Nm', 'Nm', 'Nm', 'new', 'Mm', 'Qm', 'Rm', 'Pm', 'Nm', 'Nm', 'Nm', 'new', 'Mm', 'Tm', 'Sm', 'Pm', 'hl', 'mh', 'fc', 'www', 'onepick', 'opensocial', 'googleusercontent', 'com', 'gadgets', 'js', 'rpc', 'js', 'amp', 'container', 'onepick', 'hl', 'mh', 'fc', 'apis', 'google', 'com', 'js', 'rpc', 'js', 'catch', '_DumpException', '_Module_', 'syd', 'try', 'var', 'Wm', 'Um', 'function', 'this', 'null', 'Um', 'var', 'Vm', 'function', 'this', 'null', 'Vm', 'Wm', 'Xm', 'function', 'this', 'Wm', 'Xm', 'var', 'Ym', 'function', 'return', 'null', 'amp', 'amp', 'in', 'Zm', 'function', 'src', 'ph', 'function', 'var', 'arguments', 'length', 'return', 'function', 'for', 'var', 'lt', 'if', 'apply', 'this', 'arguments', 'return', 'return', 'an', 'function', 'return', 'function', 'return', 'apply', 'this', 'arguments', 'var', 'bn', 'function', 'var', 'cn', 'function', 'this', 'this', 'this', 'var', 'dn', 'function', 'this', 'dn', 'prototype', 'function', 'this', 'this', 'push', 'new', 'cn', 'dn', 'prototype', 'function', 'for', 'var', 'this', 'length', 'lt', 'var', 'this', 'if', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'this', 'splice', 'break', 'dn', 'prototype', 'function', 'for', 'var', 'this', 'length', 'lt', 'var', 'this', 'catc', 'amp', 'amp', 'call', 'en', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'http', 'https', 'this', 'this', 'og', 'js', 'rt', 'this', '14', 'null', '14', 'this', 'this', 'og', 'ss', '13', 'this', '15', 'null', '15', 'this', 'host', 'www', 'gstatic', 'com', 'amp', 'bust', '16', 'this', 'host', 'www', 'gstatic', 'com', 'amp', 'bust', '1E11', 'Math', 'random', 'this', '17', 'for', 'lt', 'length', 'this', 'this', 'en', 'Ja', 'en', 'gn', 'function', 'Ba', 'an', 'Cc', 'vc', 'Ym', 'if', 'lt', 'length', 'var', 'join', 'join', 'exm', 'Vc', 'join', 'ed', 'amp', 'amp', 'rs', 'fn', 'push', 'for', 'lt', 'length', 'en', 'prototype', 'function', 'for', 'var', 'lt', 'this', 'length', 'this', 'call', 'null', 'amp', 'amp', 'call', 'null', 'var', 'fn', 'function', 'var', 'window', 'document', 'createElement', 'SCRIPT', 'async', 'type', 'text', 'javascript', 'charset', 'UTF', 'Zm', 'hl', 'var', 'function', 'this', 'log', '47', 'att', 'max', 'this', 'url', 'lt', 'this', 'fn', 'this', 'this', 'log', 'Error', 'this', 'url', 'var', 'function', 'amp', 'amp', 'this', 'log', '46', 'att', 'max', 'this', 'url', 'amp', 'amp', 'call', 'null', 'function', 'loaded', 'readyState', 'complete', 'readyState', 'amp', 'amp', 'window', 'setTimeout', 'function', '100', 'undefined', 'typeof', 'addEventListener', 'onload', 'function', 'onreadystatechange', 'function', 'onreadystatechange', 'null', 'onerror', 'log', '45', 'att', 'max', 'url', 'em', 'HEAD', 'appendChild', 'en', 'prototype', 'Vc', 'function', 'Ba', 'an', 'Cc', 'vc', 'Ym', 'this', 'if', 'lt', 'length', 'var', 'this', 'join', 'join', 'excm', 'Vc', 'this', 'join', 'ed', 'this', 'amp', 'amp', 'rs', 'this', 'hn', 'this', 'for', 'lt', 'length', 'this', 'var', 'hn', 'function', 'var', 'window', 'document', 'createElement', 'LINK', 'setAttribute', 'rel', 'stylesheet', 'setAttribute', 'type', 'text', 'css', 'setAttribute', 'href', 'onload', 'onreadystatechange', 'function', 'readyState', 'amp', 'amp', 'loaded', 'readyState', 'amp', 'amp', 'complete', 'readyState', 'amp', 'amp', 'call', 'null', 'em', 'HEAD', 'appendChild', 'en', 'prototype', 'function', 'if', 'this', 'if', 'void', 'window', 'setTimeout', 'this', 'this', 'void', 'else', 'gn', 'this', 'eg', 'this', 'eg', 'this', 'if', 'this', 'var', 'this', 'Vc', 'this', 'function', 'undefined', 'typeof', 'window', 'addEventListener', 'window', 'addEventListener', 'load', 'window', 'attachEvent', 'onload', 'else', 'this', 'Vc', 'this', 'var', 'jn', 'function', 'var', '_sn', 'gas', 'join', 'Wb', 'var', 'kn', 'gbq1', 'gbq2', 'gbqfbwa', 'ln', 'function', 'var', 'window', 'document', 'getElementById', 'gbqld', 'amp', 'amp', 'style', 'display', 'none', 'block', 'window', 'document', 'getElementById', 'gbql', 'amp', 'amp', 'style', 'display', 'block', 'none', 'var', 'nn', 'function', 'this', 'new', 'dn', 'this', 'this', 'this', 'mn', 'offsetWidth', 'this', 'this', 'new', 'nm', 'qm', '10', 'this', 'function', 'window', 'requestAnimationFrame', 'window', 'requestAnimationFrame', 'this', 'this', 'this', 'this', 'mn', 'function', 'for', 'var', 'length', 'lt', 'if', 'lt', 'max', 'return', 'id', 'return', 'id', 'nn', 'prototype', 'function', 'var', 'mn', 'this', 'offsetWidth', 'this', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'this', 'new', 'bn', 'nn', 'prototype', 'function', 'this', 'nn', 'prototype', 'function', 'this', 'nn', 'prototype', 'function', 'this', 'var', 'on', 'qn', 'rn', 'sn', 'tn', 'on', 'null', 'pn', 'function', 'if', 'null', 'on', 'return', 'on', 'var', 'window', 'document', 'body', 'style', 'if', 'flexGrow', 'in', 'webkitFlexGrow', 'in', 'if', 'window', 'navigator', 'userAgent', 'var', 'Trident', 'exec', 'if', 'amp', 'amp', 'lt', 'Number', 'bMSIE', 'exec', '10', 'break', 'return', 'on', 'qn', 'function', 'var', 'window', 'NaN', 'window', 'getComputedStyle', 'amp', 'amp', 'window', 'getComputedStyle', 'null', 'getPropertyValue', 'amp', 'amp', 'px', 'substr', 'length', 'amp', 'amp', 'window', 'parseFloat', 'substr', 'length', 'window', 'parseInt', 'substr', 'length', '10', 'return', 'rn', 'function', 'var', 'offsetWidth', 'qn', 'width', 'if', 'window', 'isNaN', 'return', 'var', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'clientWidth', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'return', 'sn', 'function', 'var', 'qn', 'min', 'width', 'if', 'window', 'isNaN', 'return', 'var', 'style', 'width', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'style', 'width', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'clientWidth', 'style', 'width', 'style', 'padding', 'style', 'paddingLeft', 'style', 'paddingRight', 'return', 'tn', 'function', 'Math', 'round', 'return', 'Math', 'round', 'un', 'function', 'if', 'var', 'style', 'opacity', 'style', 'opacity', '99', 'offsetWidth', 'style', 'opacity', 'var', 'vn', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'this', 'vn', 'vn', 'prototype', 'function', 'vn', 'call', 'this', 'this', 'null', 'for', 'var', 'lt', 'this', 'length', 'this', 'ga', 'for', 'lt', 'this', 'length', 'this', 'ga', 'this', 'this', 'null', 'vn', 'prototype', 'Wa', 'function', 'void', 'amp', 'amp', 'this', 'offsetWidth', 'for', 'var', 'rn', 'this', 'lt', 'this', 'length', 'var', 'this', 'wn', 'rn', 'push', 'item', 'qb', 'Hh', 'Dc', 'Oc', 'cc', 'lt', 'do', 'for', 'lt', 'length', 'lt', 'qb', 'Oc', 'qb', 'var', 'Dc', 'tn', 'Dc', 'xn', 'item', 'Hh', 'qb', 'cc', 'lt', 'amp', 'amp', 'Dc', 'amp', 'amp', 'push', 'Fa', 'function', 'return', 'Dc', 'while', 'amp', 'amp', 'length', 'for', 'lt', 'this', 'length', 'this', 'Wa', 'var', 'zn', 'function', 'var', 'items', 'Da', 'function', 'return', 'yn', 'children', 'Da', 'function', 'return', 'zn', 'return', 'An', 'function', 'for', 'var', 'lt', 'length', 'style', 'width', 'items', 'for', 'lt', 'length', 'An', 'children', 'vn', 'prototype', 'function', 'return', 'this', 'var', 'Bn', 'function', 'vn', 'call', 'this', 'this', 'this', 'this', 'Bn', 'vn', 'var', 'wn', 'function', 'var', 'if', 'var', 'void', 'amp', 'amp', 'rn', 'yn', 'var', 'zn', 'qn', 'width', 'window', 'isNaN', 'amp', 'amp', 'offsetWidth', 'Math', 'ceil', 'style', 'width', 'An', 'else', 'return', 'Oc', 'cc', 'xn', 'function', 'void', 'amp', 'amp', 'rn', 'void', 'amp', 'amp', 'wn', 'cc', 'gt', 'amp', 'amp', 'style', 'width', 'px', 'offsetWidth', 'style', 'width', 'px', 'return', 'yn', 'function', 'var', 'style', 'width', 'style', 'width', 'return', 'var', 'Cn', 'function', 'var', 'void', 'amp', 'amp', 'return', 'className', 'qb', 'Oc', 'cc', 'Dn', 'className', 'gb_mf', 'items', 'Cn', 'gb_Zb', 'Cn', 'gb_Ef', 'Cn', 'gb_if', 'Cn', 'gb_Ff', 'Cn', 'gb_hb', 'nb', 'className', 'gb_hb', 'items', 'Cn', 'gb_ae', 'Cn', 'gb_sc', 'nb', 'function', 'gb_ae', 'if', 'var', 'else', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_ae', 'if', 'return', 'null', 'new', 'vn', 'querySelectorAll', 'gb_Q', 'for', 'var', 'lt', 'length', 'if', 'ci', 'gb_S', 'var', 'new', 'Bn', 'var', 'querySelector', 'gb_P', 'amp', 'amp', 'new', 'Bn', 'push', 'push', 'else', 'new', 'Bn', 'push', 'return', 'className', 'gb_sc', 'items', 'Cn', 'gb_da', 'Cn', 'gb_Ac', 'Cn', 'gb_jf', 'Cn', 'gb_eb', 'Cn', 'gb_6f', 'Cn', 'gb_ab', 'Cn', 'gb_7f', 'Cn', 'gb_If', 'nb', 'className', 'gb_eb', 'items', 'Cn', 'gb_gb', 'nb', 'className', 'gb_gb', 'items', 'Cn', 'gb_cb', 'nb', 'className', 'gb_Bf', 'items', 'Cn', 'gbqff', 'Cn', 'gb_Af', 'nb', 'En', 'function', 'if', 'window', 'document', 'querySelector', 'className', 'if', 'return', 'null', 'new', 'vn', 'for', 'var', 'lt', 'items', 'length', 'var', 'items', 'if', 'window', 'document', 'querySelector', 'className', 'new', 'Bn', 'qb', 'Oc', 'qb', 'qb', 'cc', 'null', 'push', 'className', 'for', 'lt', 'nb', 'length', 'nb', 'var', 'function', 'typeof', 'En', 'className', 'amp', 'amp', 'push', 'return', 'Gn', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'window', 'document', 'getElementById', 'gb', 'this', 'this', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_hb', 'this', 'querySelector', 'gb_sc', 'null', 'this', 'this', 'he', '60', 'this', 'this', 'Ph', '152', 'this', 'Vf', '30', 'this', 'null', 'this', 'Re', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'style', 'minWidth', 'this', 'px', 'this', 'wb', 'null', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'wb', 'new', 'nn', 'this', 'id', 'max', '900', 'id', 'this', 'Re', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'Fn', 'this', 'this', 'gb_T', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'gb_T', 'pn', 'this', 'En', 'Dn', 'this', 'Wa', 'window', 'setTimeout', 'this', 'Wa', 'this', 'gbar', 'elc', 'this', 'this', 'gbar', 'ela', 'ma', 'gbar', 'elh', 'this', 'this', 'Gn', 'Ja', 'Gn', 'el', 'var', 'Hn', 'function', 'var', 'Gn', 'ai', 'return', 'es', 'Ph', 'he', 'Vf', '152', '60', '30', 'mo', 'md', 'vh', 'window', 'innerHeight', 'vw', 'window', 'innerWidth', 'Gn', 'prototype', 'Wa', 'function', 'amp', 'amp', 'Fn', 'this', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'Wa', 'Math', 'max', 'window', 'document', 'documentElement', 'clientWidth', 'sn', 'this', 'un', 'this', 'Gn', 'prototype', 'function', 'try', 'var', 'window', 'document', 'getElementById', 'gb', 'querySelector', 'gb_hb', 'gb_og', 'amp', 'amp', 'gb_og', 'for', 'var', 'kn', 'var', 'window', 'document', 'getElementById', 'amp', 'amp', 'gbqfh', 'ln', 'catch', 'jn', 'rhcc', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'this', 'Wa', 'Gn', 'prototype', 'function', 'try', 'var', 'window', 'document', 'getElementById', 'gb', 'querySelector', 'gb_hb', 'gb_og', 'amp', 'amp', 'gb_og', 'for', 'var', 'kn', 'var', 'window', 'document', 'getElementById', 'amp', 'amp', 'gbqfh', 'ln', 'catch', 'jn', 'ahcc', 'this', 'Wa', 'In', 'function', 'return', 'wb', 'wb', 'Gn', 'prototype', 'function', 'this', 'push', 'Gn', 'prototype', 'function', 'this', 'he', 'Hn', 'es', 'for', 'lt', 'this', 'length', 'try', 'this', 'Hn', 'catch', 'this', 'log', 'var', 'Fn', 'function', 'if', 'var', 'amp', 'amp', 'zn', 'gb_W', 'style', 'minWidth', 'offsetWidth', 'rn', 'px', 'style', 'minWidth', 'offsetWidth', 'rn', 'px', 'gb_W', 'amp', 'amp', 'An', 'Yg', 'function', 'var', 'Vm', '21', 'new', 'Vm', 'Nl', 'new', 'Gn', 'La', 'el', 'gbar', 'gpca', 'gbar', 'gpcr', 'gbar', 'elr', 'Hn', 'Jn', 'function', 'this', 'Gn', 'this', 'Jn', 'prototype', 'function', 'In', 'this', 'gb_V', 'gb_db', 'gb_8f', 'gb_8f', 'gb_db', 'ei', 'gb_V', 'gb_db', 'gb_8f', 'gbar', 'sos', 'function', 'return', 'window', 'document', 'querySelectorAll', 'gb_Df', 'gbar', 'si', 'function', 'return', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_Cf', 'Yg', 'function', 'if', 'Xm', '16', 'var', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_hb', 'Xm', '16', 'new', 'Xm', 'new', 'Jn', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'catch', '_DumpException', '_Module_', 'sye', 'try', 'Kn', 'function', 'return', 'function', 'try', 'return', 'apply', 'arguments', 'catch', 'log', 'Ln', 'function', 'call', 'this', 'this', 'new', 'Ln', 'Ln', 'prototype', 'md', 'Ln', 'prototype', 'function', 'return', 'this', 'Ma', 'function', 'return', 'this', 'Ma', 'ua', 'function', 'return', 'this', 'ua', 'uc', 'function', 'return', 'this', 'uc', 'dispatchEvent', 'function', 'return', 'this', 'dispatchEvent', 'Yc', 'function', 'return', 'this', 'Yc', 'Lc', 'function', 'return', 'this', 'Lc', 'Hb', 'function', 'return', 'this', 'Hb', 'Lb', 'function', 'return', 'this', 'Lb', 'rb', 'function', 'return', 'this', 'rb', 'hasListener', 'function', 'return', 'this', 'hasListener', 'catch', '_DumpException', '_Module_', 'fot', 'try', 'var', 'Mn', 'function', 'Xg', 'Wb', 'Nn', 'function', 'var', 'Nl', 'Kn', 'Mn', 'addEventListener', 'addEventListener', 'attachEvent', 'amp', 'amp', 'attachEvent', 'on', 'On', 'Pn', 'function', 'this', 'On', 'Pn', 'var', 'Qn', 'function', 'push', 'Rn', 'function', '__PVT', 'Sn', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'this', 'null', 'this', 'this', 'this', 'Sn', 'Sn', 'prototype', 'hf', 'function', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'close', 'this', 'Te', 'function', 'this', 'return', 'this', 'Th', 'function', 'this', 'Se', 'function', 'return', 'this', 'od', 'function', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'close', 'this', 'null', 'Gf', 'function', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'getId', 'amp', 'amp', 'this', 'od', 'Zb', 'function', 'this', 'this', 'this', 'this', 'this', 'push', 'md', 'function', 'getId', 'if', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'for', 'var', 'lt', 'this', 'length', 'try', 'this', 'catch', 'this', 'log', 'Vh', 'function', 'this', 'Ef', 'function', 'return', 'this', 'getId', 'fh', 'function', 'return', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'Fa', 'Cf', 'function', 'return', 'this', 'Ye', 'function', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'gb', 'Xh', 'function', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'getId', 'this', 'open', 'rh', 'function', 'this', 'getId', 'var', 'Tn', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'Tn', 'Tn', 'prototype', 'function', 'this', 'push', 'Ec', 'options', 'Tn', 'prototype', 'init', 'function', 'window', 'gapi', 'var', 'window', '___jsl', 'ms', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'this', 'push', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'this', 'push', 'gapi', 'load', 'this', 'this', 'return', 'this', 'var', 'Un', 'function', 'call', 'this', 'this', 'this', 'this', 'null', 'this', 'this', 'this', 'window', 'navigator', 'userAgent', 'lt', 'indexOf', 'MSIE', 'amp', 'amp', 'lt', 'indexOf', 'Trident', 'amp', 'amp', 'MSIE', 'rv', 'exec', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'gt', 'window', 'parseFloat', 'amp', 'amp', 'this', 'Un', 'var', 'Vn', 'function', 'if', 'if', 'instanceof', 'Array', 'for', 'var', 'in', 'Vn', 'else', 'var', 'setAttribute', 'data', 'eqid', 'amp', 'amp', 'addEventListener', 'addEventListener', 'amp', 'amp', 'attachEvent', 'attachEvent', 'on', 'log', 'Error', 'Un', 'prototype', 'function', 'if', 'this', 'return', 'null', 'if', 'instanceof', 'Array', 'var', 'null', 'for', 'in', 'var', 'this', 'amp', 'amp', 'return', 'null', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'type', 'amp', 'amp', 'this', 'amp', 'amp', 'this', 'this', 'null', 'if', 'getAttribute', 'data', 'eqid', 'removeAttribute', 'data', 'eqid', 'this', 'removeEventListener', 'removeEventListener', 'detachEvent', 'amp', 'amp', 'detachEvent', 'on', 'this', 'log', 'Error', 'return', 'Un', 'prototype', 'function', 'this', 'this', 'preventDefault', 'preventDefault', 'returnValue', 'function', 'var', 'window', 'gbar', 'amp', 'amp', 'window', 'gbar', '_LDD', 'window', 'gbar', '_LDD', 'var', 'ng', 'Rn', 'window', 'Yb', 'var', 'Nl', 'new', 'en', 'Pn', '17', 'new', 'Pn', 'Pl', 'La', 'var', 'function', 'gbar', 'qm', 'function', 'try', 'catch', 'log', 'this', 'kg', 'api', 'Sa', '18', '19', '200', 'Yg', 'Nn', 'window', 'document', 'DOMContentLoaded', 'Nn', 'window', 'load', 'gbar', 'ldb', 'Xg', 'Xg', 'Wb', 'gbar', 'mls', 'function', 'La', 'eq', 'new', 'Un', 'Nl', 'La', 'gs', 'new', 'Tn', 'init', 'vl', 'sl', 'new', 'sl', 'Um', 'new', 'Um', 'function', 'for', 'var', 'function', 'return', 'function', 'Ql', '44', 'lt', 'Oa', 'length', 'var', 'gbar', 'Oa', 'var', 'Ha', 'Ia', 'api', 'Sa', 'Qn', 'Ia', 'function', 'Ia', 'api', 'Sa', 'var', 'Wn', 'function', 'Yg', 'function', 'var', 'window', 'document', 'querySelector', 'amp', 'amp', 'querySelector', 'gb_b', 'amp', 'amp', 'Vn', 'kg', 'eq', 'click', 'var', 'Xn', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_da', 'Yn', 'gb_zf', 'Xn', 'amp', 'amp', 'Yn', 'test', 'Xn', 'className', 'amp', 'amp', 'Wn', 'gb_da', 'var', 'Zn', 'new', 'Sn', 'Nl', 'La', 'dd', 'Zn', 'gbar', 'close', 'Zn', 'od', 'Zn', 'gbar', 'cls', 'Zn', 'Gf', 'Zn', 'gbar', 'abh', 'Zn', 'Zb', 'Zn', 'gbar', 'adh', 'Zn', 'Zb', 'Zn', 'gbar', 'ach', 'Zn', 'Zb', 'Zn', 'gbar', 'aeh', 'Zn', 'Vh', 'Zn', 'gbar', 'bsy', 'Zn', 'fh', 'Zn', 'gbar', 'op', 'Zn', 'Cf', 'Zn', 'Wn', 'gb_eb', 'Yg', 'function', 'var', 'window', 'document', 'querySelector', 'gb_2b', 'amp', 'amp', 'Vn', 'kg', 'eq', 'click', 'Wn', 'gb_Ac', 'gbar', 'qfgw', 'window', 'document', 'getElementById', 'window', 'document', 'gbqfqw', 'gbar', 'qfgq', 'window', 'document', 'getElementById', 'window', 'document', 'gbqfq', 'gbar', 'qfgf', 'window', 'document', 'getElementById', 'window', 'document', 'gbqf', 'gbar', 'qfsb', 'window', 'document', 'getElementById', 'window', 'document', 'gbqfb', 'Wn', 'gb_jf', 'Wn', 'gb_If', 'catch', '_DumpException', '_GlobalSuffix_', 'this', 'gbar_', 'Google', 'Inc', 'script', 'div', 'class', 'gb_5a', 'div', 'style', 'gb_5a', 'display', 'none', 'important', 'gb_6a', 'visibility', 'hidden', 'webkit', 'keyframes', 'gb__a', 'opacity', '50', 'opacity', 'keyframes', 'gb__a', 'opacity', '50', 'opacity', 'gbq2', 'display', 'block', 'gbqf', 'display', 'block', 'margin', 'margin', 'right', '60px', 'white', 'space', 'nowrap', 'gbqff', 'border', 'none', 'display', 'inline', 'block', 'margin', 'padding', 'vertical', 'align', 'top', 'width', '100', 'gbqfqw', 'gbqfb', 'gbqfwa', 'vertical', 'align', 'top', 'gbqfaa', 'gbqfab', 'gbqfqwb', 'position', 'absolute', 'gbqfaa', 'left', 'gbqfab', 'right', 'gbqfqwb', 'gbqfqwc', 'right', 'left', 'height', '100', 'gbqfqwb', 'padding', '8px', 'gbqfbw', 'display', 'inline', 'block', 'vertical', 'align', 'top', 'gbqfb', 'border', '1px', 'solid', 'transparent', 'border', 'bottom', 'left', 'radius', 'border', 'top', 'left', 'radius', 'height', '30px', 'margin', 'outline', 'none', 'padding', 'width', '60px', 'webkit', 'box', 'shadow', 'none', 'box', 'shadow', 'none', 'webkit', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'background', '4285f4', 'background', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', '4387fd', '4683ea', 'background', 'linear', 'gradient', 'top', '4387fd', '4683ea', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', '4387fd', 'endColorstr', '4683ea', 'GradientType', 'gbqfb', 'hover', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'gbqfb', 'focus', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'rgba', '255', '255', '255', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'rgba', '255', '255', '255', 'gbqfb', 'hover', 'focus', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'fff', '1px', '1px', 'rgba', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'fff', '1px', '1px', 'rgba', 'gbqfb', 'active', 'active', 'border', '1px', 'solid', 'transparent', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '2px', 'rgba', '15', 'box', 'shadow', 'inset', '2px', 'rgba', '15', 'background', '3c78dc', 'background', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', '3c7ae4', '3f76d3', 'background', 'linear', 'gradient', 'top', '3c7ae4', '3f76d3', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', '3c7ae4', 'endColorstr', '3f76d3', 'GradientType', 'gbqfi', 'background', 'position', '428px', 'display', 'inline', 'block', 'margin', '1px', 'height', '30px', 'width', '30px', 'gbqfqw', 'background', 'fff', 'background', 'clip', 'padding', 'box', 'border', '1px', 'solid', 'cdcdcd', 'border', 'color', 'rgba', '15', 'border', 'right', 'width', 'height', '30px', 'webkit', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'gbfwc', 'gbqfqw', 'border', 'right', 'width', '1px', 'gbqfqw', 'position', 'relative', 'gbqfqw', 'gbqfqw', 'hover', 'border', 'color', 'a9a9a9', 'border', 'color', 'rgba', 'gbqfwa', 'display', 'inline', 'block', 'width', '100', 'gbqfwb', 'width', '40', 'gbqfwc', 'width', '60', 'gbqfwb', 'gbqfqw', 'margin', 'left', '10px', 'gbqfqw', 'gbqfqw', 'active', 'gbqfqw', 'gbqfqwf', 'gbqfqwf', 'border', 'color', '4285f4', 'gbqfq', 'gbqfqb', 'gbqfqc', 'background', 'transparent', 'border', 'none', 'height', '20px', 'margin', 'top', '4px', 'padding', 'vertical', 'align', 'top', 'width', '100', 'gbqfq', 'focus', 'gbqfqb', 'focus', 'gbqfqc', 'focus', 'outline', 'none', 'gbqfif', 'gbqfsf', 'color', '222', 'font', '16px', 'arial', 'sans', 'serif', 'gbqfbwa', 'display', 'none', 'text', 'align', 'center', 'height', 'gbqfbwa', 'gbqfba', 'margin', '16px', '8px', 'gbqfsa', 'gbqfsb', 'font', 'bold', '11px', '27px', 'Arial', 'sans', 'serif', 'important', 'vertical', 'align', 'top', 'gb_ea', 'gbqfqw', 'gbqfqw', 'gb_X', 'gbqfqw', 'gbqfqw', 'border', 'color', 'rgba', '255', '255', '255', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '2px', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '2px', 'rgba', 'gb_ea', 'gbqfb', 'gb_X', 'gbqfb', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '2px', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '2px', 'rgba', 'gb_ea', 'gbqfb', 'hover', 'gb_X', 'gbqfb', 'hover', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', '1px', '2px', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', '1px', '2px', 'rgba', 'gb_ea', 'gbqfb', 'active', 'gb_X', 'gbqfb', 'active', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '2px', 'rgba', '15', '1px', '2px', 'rgba', 'box', 'shadow', 'inset', '2px', 'rgba', '15', '1px', '2px', 'rgba', 'gbqfb', 'gbqfba', 'gbqfbb', 'cursor', 'default', 'important', 'display', 'inline', 'block', 'font', 'weight', 'bold', 'height', '29px', 'line', 'height', '29px', 'min', 'width', '54px', 'padding', '8px', 'text', 'align', 'center', 'text', 'decoration', 'none', 'important', 'webkit', 'border', 'radius', '2px', 'border', 'radius', '2px', 'webkit', 'user', 'select', 'none', 'gbqfba', 'focus', 'border', '1px', 'solid', '4d90fe', 'outline', 'none', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'rgba', '255', '255', '255', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'rgba', '255', '255', '255', 'gbqfba', 'hover', 'border', 'color', 'c6c6c6', 'color', '222', 'important', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'background', 'f8f8f8', 'background', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'f8f8f8', 'f1f1f1', 'background', 'linear', 'gradient', 'top', 'f8f8f8', 'f1f1f1', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', 'f8f8f8', 'endColorstr', 'f1f1f1', 'GradientType', 'gbqfba', 'hover', 'focus', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'fff', '1px', '1px', 'rgba', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', 'fff', '1px', '1px', 'rgba', 'gbqfb', 'moz', 'focus', 'inner', 'border', 'gbqfba', 'moz', 'focus', 'inner', 'border', 'gbqfba', 'border', '1px', 'solid', 'dcdcdc', 'border', 'color', 'rgba', 'color', '444', 'important', 'font', 'size', '11px', 'background', 'f5f5f5', 'background', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'f5f5f5', 'f1f1f1', 'background', 'linear', 'gradient', 'top', 'f5f5f5', 'f1f1f1', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', 'f5f5f5', 'endColorstr', 'f1f1f1', 'GradientType', 'gbqfba', 'active', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', '2px', 'rgba', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', '2px', 'rgba', 'webkit', 'keyframes', 'gb__nb', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '20', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '50', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '85', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'to', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'keyframes', 'gb__nb', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '20', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '50', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', '85', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'to', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'gb_uc', 'background', 'position', '314px', '38px', 'opacity', '55', 'height', '100', 'width', '100', 'gb_b', 'hover', 'gb_uc', 'gb_b', 'focus', 'gb_uc', 'opacity', '85', 'gb_vc', 'gb_uc', 'background', 'position', '463px', 'gb_wc', 'background', 'color', 'cb4437', 'webkit', 'border', 'radius', '8px', 'border', 'radius', '8px', 'font', 'bold', '11px', 'Arial', 'color', 'fff', 'line', 'height', '16px', 'min', 'width', '14px', 'padding', '1px', 'position', 'absolute', 'right', 'text', 'align', 'center', 'text', 'shadow', '1px', 'rgba', 'top', 'visibility', 'hidden', 'index', '990', 'gb_xc', 'gb_wc', 'gb_xc', 'gb_yc', 'gb_xc', 'gb_yc', 'gb_zc', 'visibility', 'visible', 'gb_yc', 'padding', '2px', 'visibility', 'hidden', 'gb_Ac', 'not', 'gb_Bc', 'gb_kb', 'gb_Ac', 'not', 'gb_Bc', 'gb_jb', 'left', '3px', 'gb_wc', 'gb_Cc', 'webkit', 'animation', 'gb__nb', '6s', '1s', 'both', 'ease', 'in', 'out', 'animation', 'gb__nb', '6s', '1s', 'both', 'ease', 'in', 'out', 'webkit', 'perspective', 'origin', 'top', 'right', 'perspective', 'origin', 'top', 'right', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'webkit', 'transform', 'origin', 'top', 'right', 'transform', 'origin', 'top', 'right', 'gb_Cc', 'gb_yc', 'visibility', 'visible', 'gb_ea', 'gb_b', 'gb_uc', 'background', 'position', 'opacity', 'gb_ea', 'gb_vc', 'gb_uc', 'background', 'position', '279px', '38px', 'gb_ea', 'gb_b', 'hover', 'gb_uc', 'gb_ea', 'gb_b', 'focus', 'gb_uc', 'opacity', '85', 'gb_X', 'gb_b', 'gb_uc', 'background', 'position', '349px', '38px', 'opacity', 'gb_X', 'gb_vc', 'gb_uc', 'background', 'position', '393px', 'gb_ea', 'gb_wc', 'gb_X', 'gb_wc', 'border', 'none', 'gb_Ac', 'gb_Dc', 'font', 'size', '14px', 'font', 'weight', 'bold', 'top', 'right', 'gb_Ac', 'gb_b', 'display', 'inline', 'block', 'vertical', 'align', 'middle', 'webkit', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'height', '30px', 'width', '30px', 'gb_Ac', 'gb_jb', 'border', 'bottom', 'color', 'e5e5e5', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'rgba', '55', 'color', 'fff', 'font', 'size', '12px', 'font', 'weight', 'bold', 'line', 'height', '20px', 'margin', '5px', 'padding', '2px', 'text', 'align', 'center', 'webkit', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'box', 'sizing', 'border', 'box', 'webkit', 'border', 'radius', '50', 'border', 'radius', '50', 'height', '20px', 'width', '20px', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'background', 'position', '194px', '21px', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'background', 'position', '194px', '46px', 'gb_b', 'hover', 'gb_Ec', 'gb_b', 'focus', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'rgba', '85', 'gbsfw', 'gb_Ic', 'background', 'e5e5e5', 'border', 'color', 'ccc', 'gb_ea', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'rgba', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Ec', 'gb_X', 'gb_xc', 'gb_Ec', 'gb_Ec', 'gb_X', 'gb_xc', 'gb_b', 'hover', 'gb_Ec', 'gb_X', 'gb_xc', 'gb_b', 'focus', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'fff', 'color', '404040', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'background', 'position', '70px', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'background', 'position', '219px', 'gb_xc', 'gb_Ec', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'db4437', 'color', 'fff', 'gb_xc', 'gb_b', 'hover', 'gb_Ec', 'gb_xc', 'gb_b', 'focus', 'gb_Ec', 'background', 'color', 'a52714', 'gb_N', 'gbqfi', 'before', 'left', '428px', 'top', 'gb_Fb', 'gbqfb', 'focus', 'gbqfi', 'outline', '1px', 'dotted', 'fff', 'gb_N', 'gb_da', 'gb_b', 'before', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_da', 'gb_b', 'before', 'left', '132px', 'top', '38px', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_da', 'gb_b', 'before', 'left', '463px', 'top', '35px', 'gb_Fb', 'gb_ja', 'position', 'relative', 'gb_da', 'gb_b', 'hover', 'gb_da', 'gb_b', 'focus', 'opacity', '85', 'gb_X', 'gb_da', 'gb_b', 'hover', 'gb_X', 'gb_da', 'gb_b', 'focus', 'opacity', 'media', 'min', 'resolution', '25dppx', 'webkit', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'gb_na', 'gb_2', 'background', 'image', 'url', 'ssl', 'gstatic', 'com', 'gb', 'images', 'p2_737b92c0', 'png', 'gb_N', 'gb_2b', 'gb_4b', 'before', 'left', 'top', '35px', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_2b', 'gb_4b', 'before', 'left', '296px', 'top', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_2b', 'gb_4b', 'before', 'left', '97px', 'top', 'gb_N', 'gb_Wa', 'background', 'image', 'none', 'important', 'gb_N', 'gb_5b', 'visibility', 'visible', 'gb_Fb', 'gb_6d', 'span', 'background', 'transparent', 'gb_N', 'gb_uc', 'before', 'left', '314px', 'top', '38px', 'gb_N', 'gb_vc', 'gb_uc', 'before', 'left', '463px', 'top', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_b', 'gb_uc', 'before', 'left', 'top', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_vc', 'gb_uc', 'before', 'left', '279px', 'top', '38px', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_b', 'gb_uc', 'before', 'left', '349px', 'top', '38px', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_vc', 'gb_uc', 'before', 'left', '393px', 'top', 'gb_Fb', 'gb_Ec', 'border', '1px', 'solid', 'fff', 'color', 'fff', 'gb_Fb', 'gb_ea', 'gb_Ec', 'border', 'color', '000', 'color', '000', 'gb_N', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'before', 'gb_Fb', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'before', 'left', '194px', 'top', '21px', 'gb_N', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'before', 'gb_Fb', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'before', 'left', '194px', 'top', '46px', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'before', 'gb_Fb', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_Ec', 'gb_Fc', 'before', 'left', '70px', 'top', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'before', 'gb_Fb', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_Ec', 'gb_Hc', 'before', 'left', '219px', 'top', 'gb_ld', 'color', 'ffffff', 'font', 'size', '13px', 'font', 'weight', 'bold', 'height', '25px', 'line', 'height', '19px', 'padding', 'top', '5px', 'padding', 'left', '12px', 'position', 'relative', 'background', 'color', '4d90fe', 'gb_ld', 'gb_md', 'color', 'ffffff', 'cursor', 'default', 'font', 'size', '22px', 'font', 'weight', 'normal', 'position', 'absolute', 'right', '12px', 'top', '5px', 'gb_ld', 'gb_6c', 'gb_ld', 'gb_nd', 'color', 'ffffff', 'display', 'inline', 'block', 'font', 'size', '11px', 'margin', 'left', '16px', 'padding', '8px', 'white', 'space', 'nowrap', 'gb_od', 'background', 'none', 'background', 'image', 'webkit', 'gradient', 'linear', 'left', 'top', 'left', 'bottom', 'from', 'rgba', '16', 'to', 'rgba', 'background', 'image', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '16', 'rgba', 'background', 'image', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '16', 'rgba', 'background', 'image', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '16', 'rgba', 'border', 'radius', '2px', 'border', '1px', 'solid', 'dcdcdc', 'border', '1px', 'solid', 'rgba', 'cursor', 'default', 'important', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', '160000ff', 'endColorstr', '220000ff', 'text', 'decoration', 'none', 'important', 'webkit', 'border', 'radius', '2px', 'gb_od', 'hover', 'background', 'none', 'background', 'image', 'webkit', 'gradient', 'linear', 'left', 'top', 'left', 'bottom', 'from', 'rgba', '14', 'to', 'rgba', 'background', 'image', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '14', 'rgba', 'background', 'image', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '14', 'rgba', 'background', 'image', 'webkit', 'linear', 'gradient', 'top', 'rgba', '14', 'rgba', 'border', '1px', 'solid', 'rgba', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', '1px', 'rgba', 'filter', 'progid', 'DXImageTransform', 'Microsoft', 'gradient', 'startColorstr', '14000000', 'endColorstr', '22000000', 'gb_od', 'active', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', '2px', 'rgba', 'webkit', 'box', 'shadow', 'inset', '1px', '2px', 'rgba', 'gb_Wc', 'gb_Xc', 'padding', 'gb_Xc', 'gb_fa', 'padding', '26px', '26px', '22px', '13px', 'background', 'ffffff', 'gb_Zc', 'gb_Xc', 'gb_fa', 'background', '4d90fe', 'gb_0c', 'color', '666666', 'important', 'font', 'size', '22px', 'height', '9px', 'opacity', 'position', 'absolute', 'right', '14px', 'top', '4px', 'text', 'decoration', 'none', 'important', 'width', '9px', 'gb_Zc', 'gb_0c', 'color', 'c1d1f4', 'important', 'gb_0c', 'hover', 'gb_0c', 'active', 'opacity', 'gb_1c', 'padding', 'width', '258px', 'white', 'space', 'normal', 'display', 'table', 'gb_2c', 'gb_fa', 'top', '36px', 'border', 'padding', '16px', 'webkit', 'box', 'shadow', '4px', '4px', '12px', 'rgba', 'box', 'shadow', '4px', '4px', '12px', 'rgba', 'gb_2c', 'gb_1c', 'width', '328px', 'gb_2c', 'gb_Fa', 'gb_2c', 'gb_3c', 'gb_2c', 'gb_Vc', 'gb_2c', 'gb_Ba', 'gb_4c', 'line', 'height', 'normal', 'font', 'family', 'Roboto', 'RobotoDraft', 'Helvetica', 'Arial', 'sans', 'serif', 'gb_2c', 'gb_Fa', 'gb_2c', 'gb_3c', 'gb_2c', 'gb_Ba', 'font', 'weight', '500', 'gb_2c', 'gb_Fa', 'gb_2c', 'gb_Ba', 'border', 'padding', '10px', '8px', 'gb_Xc', 'gb_Fa', 'active', 'outline', 'none', 'webkit', 'box', 'shadow', '4px', '5px', 'rgba', '16', 'box', 'shadow', '4px', '5px', 'rgba', '16', 'gb_2c', 'gb_3c', 'color', '222', 'margin', 'bottom', '8px', 'gb_2c', 'gb_Vc', 'color', '808080', 'font', 'size', '14px', 'gb_5c', 'text', 'align', 'right', 'font', 'size', '14px', 'padding', 'bottom', 'white', 'space', 'nowrap', 'gb_5c', 'gb_6c', 'margin', 'left', '8px', 'gb_5c', 'gb_7c', 'gb_6c', 'img', 'background', 'color', 'inherit', 'webkit', 'border', 'radius', 'initial', 'border', 'radius', 'initial', 'height', '5em', 'margin', '25em', '10px', '25em', '2px', 'vertical', 'align', 'text', 'top', 'width', '5em', 'gb_2c', 'gb_1c', 'gb_8c', 'gb_7c', 'border', '2px', 'solid', 'transparent', 'gb_2c', 'gb_1c', 'gb_8c', 'gb_7c', 'focus', 'border', 'color', 'bbccff', 'gb_2c', 'gb_1c', 'gb_8c', 'gb_7c', 'focus', 'after', 'gb_2c', 'gb_1c', 'gb_8c', 'gb_7c', 'hover', 'after', 'background', 'color', 'transparent', 'gb_4c', 'background', 'color', '404040', 'color', 'fff', 'padding', '16px', 'position', 'absolute', 'top', '36px', 'min', 'width', '328px', 'max', 'width', '650px', 'right', 'webkit', 'border', 'radius', '2px', 'border', 'radius', '2px', 'webkit', 'box', 'shadow', '4px', '4px', '12px', 'rgba', 'box', 'shadow', '4px', '4px', '12px', 'rgba', 'gb_4c', 'gb_4c', 'visited', 'color', '5e97f6', 'text', 'decoration', 'none', 'gb_9c', 'text', 'transform', 'uppercase', 'gb_ad', 'padding', 'left', '50px', 'gb_Zc', 'gb_1c', 'width', '200px', 'gb_3c', 'color', '333333', 'font', 'size', '16px', 'line', 'height', '20px', 'margin', 'margin', 'bottom', '16px', 'gb_Zc', 'gb_3c', 'color', 'ffffff', 'gb_Vc', 'color', '666666', 'line', 'height', '17px', 'margin', 'margin', 'bottom', '5px', 'gb_Zc', 'gb_Vc', 'color', 'ffffff', 'gb_bd', 'text', 'decoration', 'none', 'color', '5e97f6', 'gb_bd', 'visited', 'color', '5e97f6', 'gb_bd', 'hover', 'gb_bd', 'active', 'text', 'decoration', 'underline', 'gb_cd', 'position', 'absolute', 'background', 'transparent', 'top', '999px', 'index', 'visibility', 'hidden', 'margin', 'top', '1px', 'margin', 'left', '1px', 'gb', 'gb_Xc', 'margin', 'gb_Xc', 'gb_wb', 'background', '4d90fe', 'border', 'color', '3079ed', 'margin', 'top', '15px', 'gb_2c', 'gb_Fa', 'background', '4285f4', 'gb', 'gb_Xc', 'gb_wb', 'gb_wb', 'color', 'ffffff', 'gb_Xc', 'gb_wb', 'hover', 'background', '357ae8', 'border', 'color', '2f5bb7', 'gb_dd', 'gb_Dc', 'gb_jb', 'border', 'bottom', 'color', 'ffffff', 'display', 'block', 'gb_ed', 'gb_Dc', 'gb_jb', 'border', 'bottom', 'color', '4d90fe', 'display', 'block', 'gb_dd', 'gb_Dc', 'gb_kb', 'gb_ed', 'gb_Dc', 'gb_kb', 'display', 'block', 'gb_fd', 'gb_8c', 'display', 'table', 'cell', 'gb_fd', 'vertical', 'align', 'middle', 'gb_2c', 'gb_fd', 'vertical', 'align', 'top', 'gb_8c', 'padding', 'left', '13px', 'width', '100', 'gb_2c', 'gb_8c', 'padding', 'left', '20px', 'gb_gd', 'display', 'block', 'display', 'inline', 'block', 'padding', '1em', 'position', 'relative', 'width', '100', 'gb_hd', 'color', 'ff0000', 'font', 'style', 'italic', 'margin', 'padding', 'left', '46px', 'gb_gd', 'gb_id', 'float', 'right', 'margin', '20px', 'width', 'webkit', 'calc', '100', '46px', 'width', 'calc', '100', '46px', 'gb_jd', 'svg', 'fill', 'grey', 'gb_jd', 'gb_kd', 'svg', 'fill', '4285f4', 'gb_gd', 'gb_id', 'label', 'after', 'background', 'color', '4285f4', 'gb_jd', 'display', 'inline', 'float', 'right', 'margin', 'right', '22px', 'position', 'relative', 'top', '4px', 'gb_ff', 'margin', 'bottom', '32px', 'font', 'size', 'small', 'gb_ff', 'gb_gf', 'margin', 'right', '5px', 'gb_ff', 'gb_hf', 'color', 'red', 'gb_Lc', 'display', 'none', 'gb_Lc', 'gb_g', 'display', 'block', 'gb_Mc', 'background', 'color', 'fff', 'webkit', 'box', 'shadow', '1px', 'rgba', '08', 'box', 'shadow', '1px', 'rgba', '08', 'color', '000', 'position', 'relative', 'index', '986', 'gb_Nc', 'height', '40px', 'padding', '16px', '24px', 'white', 'space', 'nowrap', 'gb_Oc', 'position', 'fixed', 'bottom', '16px', 'padding', '16px', 'right', '16px', 'white', 'space', 'normal', 'width', '328px', 'webkit', 'transition', 'width', '2s', 'bottom', '2s', 'right', '2s', 'transition', 'width', '2s', 'bottom', '2s', 'right', '2s', 'webkit', 'border', 'radius', '2px', 'border', 'radius', '2px', 'webkit', 'box', 'shadow', '5px', '5px', '3px', 'rgba', '8px', '10px', '1px', 'rgba', '14', '3px', '14px', '2px', 'rgba', '12', 'box', 'shadow', '5px', '5px', '3px', 'rgba', '8px', '10px', '1px', 'rgba', '14', '3px', '14px', '2px', 'rgba', '12', 'media', 'max', 'width', '400px', 'gb_Mc', 'gb_Oc', 'max', 'width', '368px', 'width', 'auto', 'bottom', 'right', 'gb_Mc', 'gb_wb', 'border', 'font', 'weight', '500', 'font', 'size', '14px', 'line', 'height', '36px', 'min', 'width', '32px', 'padding', '16px', 'vertical', 'align', 'middle', 'gb_Mc', 'gb_wb', 'before', 'content', 'height', '6px', 'left', 'position', 'absolute', 'top', '6px', 'width', '100', 'gb_Mc', 'gb_wb', 'after', 'bottom', '6px', 'content', 'height', '6px', 'left', 'position', 'absolute', 'width', '100', 'gb_Mc', 'gb_wb', 'gb_wb', 'margin', 'left', '8px', 'gb_Pc', 'height', '48px', 'padding', '4px', 'margin', '8px', '8px', 'gb_Oc', 'gb_Pc', 'float', 'left', 'margin', '4px', 'gb_Qc', 'font', 'family', 'Roboto', 'RobotoDraft', 'Helvetica', 'Arial', 'sans', 'serif', 'overflow', 'hidden', 'vertical', 'align', 'top', 'gb_Nc', 'gb_Qc', 'display', 'inline', 'block', 'padding', 'left', '8px', 'width', '640px', 'gb_Oc', 'gb_Qc', 'display', 'block', 'margin', 'left', '56px', 'padding', 'bottom', '16px', 'gb_Rc', 'background', 'color', 'inherit', 'gb_Nc', 'gb_Rc', 'display', 'inline', 'block', 'position', 'absolute', 'top', '18px', 'right', '24px', 'gb_Oc', 'gb_Rc', 'text', 'align', 'right', 'padding', 'right', '24px', 'padding', 'top', '6px', 'gb_Rc', 'gb_Sc', 'height', '5em', 'margin', '25em', '10px', '25em', 'vertical', 'align', 'text', 'top', 'width', '5em', 'gb_Tc', 'line', 'height', '20px', 'font', 'size', '16px', 'font', 'weight', '700', 'color', 'rgba', '87', 'gb_Oc', 'gb_Tc', 'color', 'rgba', '87', 'font', 'size', '16px', 'line', 'height', '20px', 'padding', 'top', '8px', 'gb_Nc', 'gb_Tc', 'gb_Nc', 'gb_Uc', 'width', '640px', 'gb_Uc', 'gb_Vc', 'gb_Uc', 'line', 'height', '20px', 'font', 'size', '13px', 'font', 'weight', '400', 'color', 'rgba', '54', 'gb_Oc', 'gb_Uc', 'gb_Vc', 'font', 'size', '14px', 'gb_Oc', 'gb_Uc', 'padding', 'top', '12px', 'gb_Oc', 'gb_Uc', 'color', 'rgba', '66', '133', '244', 'gb_N', 'gb_jf', 'gb_b', 'before', 'left', '498px', 'top', '35px', 'gb_N', 'gb_ea', 'gb_jf', 'gb_b', 'before', 'left', '498px', 'top', 'gb_N', 'gb_X', 'gb_jf', 'gb_b', 'before', 'left', '428px', 'top', '35px', 'gb_Fb', 'gb_kb', 'border', 'border', 'left', '1px', 'solid', 'rgba', 'border', 'top', '1px', 'solid', 'rgba', 'height', '14px', 'width', '14px', 'webkit', 'transform', 'rotate', '45deg', 'transform', 'rotate', '45deg', 'gb_Fb', 'gb_jb', 'border', 'border', 'left', '1px', 'solid', 'rgba', 'border', 'top', '1px', 'solid', 'rgba', 'height', '14px', 'width', '14px', 'webkit', 'transform', 'rotate', '45deg', 'transform', 'rotate', '45deg', 'border', 'color', 'fff', 'background', 'fff', 'gb_N', 'gb_ag', 'before', 'clip', 'rect', '25px', '235px', '41px', '219px', 'left', '197px', 'top', '3px', 'gb_N', 'gb_4b', 'gb_bg', 'position', 'absolute', 'gb_N', 'gb_bg', 'before', 'clip', 'rect', '210px', '16px', '194px', 'left', '164px', 'top', '22px', 'gb_N', 'gb_db', 'gb_ag', 'before', 'left', '189px', 'media', 'min', 'resolution', '25dppx', 'webkit', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'gb_N', 'gb_ag', 'before', 'clip', 'rect', '50px', '470px', '82px', '438px', 'gb_N', 'gb_bg', 'before', 'clip', 'rect', '420px', '32px', '388px', 'gb_N', 'gb_4b', 'gb_N', 'gbii', 'gb_N', 'gbip', 'background', 'image', 'none', 'overflow', 'hidden', 'position', 'relative', 'gb_N', 'gb_4b', 'before', 'content', 'url', 'ssl', 'gstatic', 'com', 'gb', 'images', 'i1_1967ca6a', 'png', 'position', 'absolute', 'media', 'min', 'resolution', '25dppx', 'webkit', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'min', 'device', 'pixel', 'ratio', '25', 'gb_N', 'gb_4b', 'before', 'content', 'url', 'ssl', 'gstatic', 'com', 'gb', 'images', 'i2_2ec824b0', 'png', 'webkit', 'transform', 'scale', 'transform', 'scale', 'webkit', 'transform', 'origin', 'transform', 'origin', 'gb_Fb', 'focus', 'outline', '1px', 'dotted', 'fff', 'important', 'sentinel', 'style', 'script', 'function', 'var', 'ctx', 'root', 'aTz9', '_sUcEc', 'iYo183DjFdYQ', 'iYo183DjFdYQ', 'orNZyHXTT74', 'iE4DcH2K0J4c', 'iE4DcH2K0J4c', 'update_uule_on_visibility_change_events', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'js_config', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', '30000', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'google', 'jsc', 'ctx', 'script', 'script', 'function', 'var', 'for', 'var', 'window', 'lt', 'length', 'JSON', 'parse', 'W_jd', 'script', 'script', 'function', 'var', 'gen204', 'aft', 'clearcut', 'gen204', 'iml', 'clearcut', 'gen204', 'ol', 'clearcut', '14', 'gen204', 'prt', 'clearcut', '16', 'var', 'function', 'window', 'event', 'google', 'iTick', 'target', 'srcElement', 'function', 'var', 'google', 'timers', 'webaft', 'start', 'gen_204', 'webaft', 'amp', 'atyp', 'csi', 'amp', 'ei', 'google', 'kEI', 'amp', 'rt', 'wsrt', 'wsrt', 'for', 'var', 'in', 'var', 'start', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'key', 'gen204', 'ts', 'google', 'log', 'function', 'var', 'if', 'none', 'style', 'display', 'return', 'if', 'document', 'defaultView', 'amp', 'amp', 'document', 'defaultView', 'getComputedStyle', 'var', 'document', 'defaultView', 'getComputedStyle', 'if', 'hidden', 'visibility', '0px', 'height', '0px', 'width', 'return', 'if', 'getBoundingClientRect', 'return', 'getBoundingClientRect', 'left', 'window', 'pageXOffset', 'var', 'top', 'window', 'pageYOffset', 'return', 'gt', 'height', 'gt', 'width', 'gt', 'height', 'gt', 'width', 'lt', 'window', 'innerHeight', 'document', 'documentElement', 'clientHeight', 'amp', 'amp', 'lt', 'window', 'innerWidth', 'document', 'documentElement', 'clientWidth', 'var', 'function', 'google', 'rll', 'function', 'lt', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'google', 'tick', 'webaft', 'if', 'google', 'timers', 'amp', 'amp', 'google', 'timers', 'load', 'var', 'google', 'amp', 'amp', 'google', 'amp', 'amp', 'google', 'startTick', 'aft', 'google', 'afte', 'var', 'document', 'getElementsByTagName', 'img', 'length', 'for', 'var', 'lt', 'if', 'google', 'amp', 'amp', 'none', 'style', 'display', 'else', 'var', 'string', 'typeof', 'src', 'src', 'complete', 'getAttribute', 'data', 'noaft', 'google', 'getAttribute', 'data', 'deferred', 'removeAttribute', 'data', 'deferred', 'data', 'image', 'gif', 'base64', 'R0lGODlhAQABAIAAAP', 'yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw', 'src', 'amp', 'amp', 'setAttribute', 'lazy', 'loaded', 'google', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'getAttribute', 'data', 'bsrc', 'amp', 'amp', 'google', 'rll', 'google', 'amp', 'amp', 'amp', 'amp', 'google', 'rll', 'window', 'function', 'google', 'tick', 'load', 'google', 'load', 'imc', 'String', 'google', 'load', 'imn', 'String', 'google', 'load', 'imp', 'String', 'google', 'pr', 'google', 'tick', 'load', 'google', 'amp', 'amp', 'google', 'tick', 'webaft', 'amp', 'amp', 'google', 'amp', 'amp', 'lt', 'document', 'getElementsByClassName', 'native_iml_flag', 'length', 'amp', 'amp', 'google', 'ncr', 'call', 'this', 'script', 'div', 'data', 'jiis', 'cc', 'id', 'lfootercc', 'div', 'div', 'script', 'src', 'xjs', 'js', 'xjs', 'th', '0ZThGhXCiqI', 'aa', 'abd', 'async', 'dvl', 'foot', 'fpe', 'ipv6', 'lu', 'sf', 'spch', 'd3l', 'udlg', 'am', 'gEUYPV7wAOT_h0AYuoWwQNLAxIEG', 'exm', 'sx', 'sb', 'cdos', 'cr', 'elog', 'hsm', 'jsa', 'qsm', 'csi', 'rt', 'ed', 'zcms', 'rs', 'ACT90oGumkj_UK4aJtllJcYOpMh2YjKIBA', 'async', 'gapi_processed', 'true', 'script', 'div', 'class', 'jfk', 'bubble', 'chw', 'oc', 'role', 'alertdialog', 'aria', 'describedby', 'bubble', 'style', 'display', 'none', 'div', 'class', 'jfk', 'bubble', 'content', 'id', 'id', 'bubble', 'div', 'id', 'chw', 'data', 'ved', '0ahUKEwiln9C8yuDVAhWIjLwKHb__ATIQuzYIBw', 'style', 'display', 'block', 'div', 'class', '_mSc', 'Ok', 'Google', 'div', 'class', '_kSc', 'Ok', 'Google', 'Chrome', 'div', 'href', 'https', 'support', 'google', 'com', 'chrome', 'ui_hotword_search', 'target', '_blank', 'onmousedown', 'return', 'rwt', 'this', 'AFQjCNHyNmNOmnFoJjpgISA7IEqNETP_hw', '0ahUKEwiln9C8yuDVAhWIjLwKHb__ATIQgDYICA', 'event', 'button', 'class', '_dKb', '_k3', 'href', 'id', 'hotword__chw', 'on', 'data', 'noload', 'jsaction', 'chw', 'optInNoThanksButtonClicked', 'data', 'ved', '0ahUKEwiln9C8yuDVAhWIjLwKHb__ATIQ_jUICQ', 'button', 'button', 'class', '_dKb', '_WW', 'href', 'id', 'hotword__chw', 'oe', 'data', 'noload', 'jsaction', 'chw', 'optInEnableButtonClicked', 'data', 'ved', '0ahUKEwiln9C8yuDVAhWIjLwKHb__ATIQ_zUICg', 'Ok', 'Google', 'button', 'div', 'div', 'div', 'div', 'class', 'jfk', 'bubble', 'arrow', 'id', 'jfk', 'bubble', 'arrow', 'div', 'class', 'jfk', 'bubble', 'arrowimplbefore', 'div', 'div', 'class', 'jfk', 'bubble', 'arrowimplafter', 'div', 'div', 'div', 'body', 'html']
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 7 guests