Page 1 of 1

Q - สอบถามการรันเฉพาะTastCase ที่ ต้องการครับ โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

Posted: 15/02/2019 12:09 pm
by ธวัชชัย แสนหาญ
Q - สอบถามการรันเฉพาะTastCase ที่ ต้องการครับ โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด
ผมกำหนด ตัวแปร testcase = 2 เพื่อต้องการ ให้โปรแกรมทำงาน ที่ ฟังก์ชัน test_Case2 อย่างเดียว
คือในโค้ดนี้ โปรแกรม มันรัน ทุก Case มีวิธีเช็คเงื่อนไขคำสั่ง if โดยใช้ตัวแปร testcase เป็นตัวกำหนดในการทำงาน เฉพาะ Case ไหมครับ

โค้ดที่ใช้

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case1(self):
    print('test01=%d'%testcase)

  def test_Case2(self):
    print('test02=%d'%testcase)

  def test_Case3(self):
    print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':

  if testcase == 1 :
    test011.test_Case1
  elif testcase == 2 :
    test011.test_Case2
  elif testcase == 3 :
    test011.test_Case3

  unittest.main()
ผลรันโปรแกรม
Image

Re: Q - สอบถามการรันเฉพาะTastCase ที่ ต้องการครับ โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

Posted: 15/02/2019 3:17 pm
by tatiya

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case1(self):
    print('test01=%d'%testcase)

  def test_Case2(self):
    print('test02=%d'%testcase)

  def test_Case3(self):
    print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':

  if testcase == 1 :
    test011.test_Case1
  elif testcase == 2 :
    test011.test_Case2
  elif testcase == 3 :
    test011.test_Case3

Re: Q - สอบถามการรันเฉพาะTastCase ที่ ต้องการครับ โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

Posted: 15/02/2019 4:23 pm
by ธวัชชัย แสนหาญ
โค้ดนี้ใช้ได้ครับ

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case1(self):
    print('test01=%d'%testcase)

  def test_Case2(self):
    print('test02=%d'%testcase)

  def test_Case3(self):
    print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':
  print('เข้า')

  if testcase == 1 :
    print('เข้าcase1')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case1)
  elif testcase == 2 :
    print('เข้าcase2')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case2)
  elif testcase == 3 :
    print('เข้าcase3')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case3)

Re: Q - สอบถามการรันเฉพาะTastCase ที่ ต้องการครับ โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

Posted: 20/02/2019 10:49 am
by ธวัชชัย แสนหาญ
วิธีนี้ใช้ได้ครับ
โดยการย้ายตัวเช็ค if ไปไว้ในฟังชันแทน

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case(self):
    if testcase == 1:
      print('test01=%d'%testcase)

    elif testcase == 2:
      print('test02=%d'%testcase)

    elif testcase == 3:
      print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':
  unittest.main()