Page 1 of 1

[Update] Wordpress 4.2.3 ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและแก้ Bug ต่างๆ

Posted: 05/08/2015 11:40 am
by prakasit.bank
Wordpress 4.2.3 ได้อัพเดตปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและแก้ Bug ต่างๆ จากเวอร์ชั่น 4.2 ซึ่งทาง Wordpress ได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้รีบอัพเดตทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://wordpress.org/news/2015/07/wordpress-4-2-3/