Page 1 of 1

วิธีย้าย Path ในการ Login ของ admin

Posted: 20/07/2015 3:45 pm
by mcmakdonal
จากเดิมเวลาจะ Login เข้าหลังร้านจะเป็น http://www.yourdomain.com/admin ในบทความนี้จะเปลียนให้เป็นแบบอื่น เพื่อป้องกันขั้นต้น ในการเข้าถึงหน้า admin ของ magento

1. ให้ไปที่ Folder Magento ของเรา เข้าไปที่ Folder App - > etc แล้วเปิด ไฟล์ local.xml

แล้วทำการแก้ไข ในส่วนของ adminhtml
2015-07-20_15-42-00.jpg
2015-07-20_15-42-00.jpg (36.25 KiB) Viewed 2228 times
แก้ไข ตรงกรอบสีแดง ให้เป็นชื่อ url ที่เราต้องการเข้าถึง เช่น administrator
2015-07-20_15-43-21.jpg
2015-07-20_15-43-21.jpg (35.06 KiB) Viewed 2228 times
จากนั้น Save files

2. กลับมาที่ Root Folder ไปที่ Var -> Cache ทำการลบทุกอย่างในนั้นทิ้งสะทดลองเข้าใช้งานผ่าน http://www.yourdomain.com/administrator ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ปรกติ และ แบบเดิมก็จะขึ้น error 404