ช้วยดูหน่อยครับ ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ JAVA

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

mario322
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 20/02/2012 1:10 pm

ช้วยดูหน่อยครับ ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ JAVA

Post by mario322 »

ไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ในเมือตอนทำครั้งแรกแล้ว ติดต่อได้ reset ปิดเครื่อง แล้ว
มาเปิดตอนเช้า ติดต่อไม่ได้เฉย
อันนี้ โค๊ต Connect.java

Code: Select all

import java.sql.*;
import javax.swing.*;
public class Connect {
  Connection conn = null;
  ResultSet rs = null;
  PreparedStatement pst = null;
  public static Connection ConnectDB(){
    try{
      Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
      Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=Database1.mdb");
      
      return conn;
      
    }catch(Exception e){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
      return null;
    
    }
  }
}
อันนี้โค๊ต
aesdJFrame.java

Code: Select all

import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import net.proteanit.sql.DbUtils;
public class aesdJFrame extends javax.swing.JFrame {
  Connection conn = null;
  ResultSet rs = null;
  PreparedStatement pst = null;
private void UpdateJTable(){
  String sql = "select * from table1";
  try{
    pst = conn.prepareStatement(sql);
    rs = pst.executeQuery();
    jTable1.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(rs));
    
  }
  catch(Exception e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 
    
  }
}
  /** Creates new form aesdJFrame */
  public aesdJFrame() {
    initComponents();
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    cmdsave = new javax.swing.JButton();
    txtid = new javax.swing.JTextField();
    txtname = new javax.swing.JTextField();
    txtaddress = new javax.swing.JTextField();
    txtage = new javax.swing.JTextField();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
    txtsearch = new javax.swing.JTextField();
    cmdupdate = new javax.swing.JButton();
    cmddelete = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
      public void windowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {
        formWindowOpened(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText("ลำดับ");

    jLabel2.setText("ชื่อ");

    jLabel3.setText("เบอร์โทรศัพท์");

    jLabel4.setText("หมายเลขที่นั่ง");

    cmdsave.setText("บันทึกข้อมูล");
    cmdsave.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        cmdsaveMouseClicked(evt);
      }
    });

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "ลำดับ", "ชื่อ", "เบอร์โทรศัพท์", "เลขที่นั้ง"
      }
    ));
    jTable1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jTable1MouseClicked(evt);
      }
    });
    jTable1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
      public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        jTable1KeyReleased(evt);
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    jLabel5.setText("ค้นหาชื่อ");

    jLabel6.setText("แสดงข้อมูล");

    jLabel7.setText("จองตั่วหนัก เรื่อง X-Men 5");

    txtsearch.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
      public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        txtsearchKeyReleased(evt);
      }
    });

    cmdupdate.setText("แก้ไขข้อมูล");
    cmdupdate.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        cmdupdateMouseClicked(evt);
      }
    });

    cmddelete.setText("ลบข้อมูล");
    cmddelete.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        cmddeleteMouseClicked(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 109, Short.MAX_VALUE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED))
                      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(34, 34, 34)))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                      .addComponent(jLabel3)
                      .addGap(47, 47, 47)))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addGap(50, 50, 50)))
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(txtage)
                  .addComponent(txtaddress)
                  .addComponent(txtname)
                  .addComponent(txtid, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 112, Short.MAX_VALUE)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(10, 10, 10)
                    .addComponent(cmdsave))))
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(cmdupdate)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(cmddelete)))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(111, 111, 111)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                  .addComponent(txtsearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                  .addGap(107, 107, 107)
                  .addComponent(jLabel6)
                  .addGap(241, 241, 241)))))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(118, 118, 118)
            .addComponent(jLabel7)))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(17, 17, 17)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(12, 12, 12)
            .addComponent(jLabel7)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(txtid, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 28, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel6)
            .addGap(26, 26, 26)))
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(txtsearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 14, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(txtname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jLabel5)))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 138, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(txtaddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel4)
              .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(cmdsave)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(cmdupdate)
              .addComponent(cmddelete))))
        .addContainerGap(17, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

private void cmdsaveMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
// TODO add your handling code here:
  conn = Connect.ConnectDB();
  String sql = "insert into table1 ("
      +"id,"
      +"studname,"
      +"telephone,"
      +"number)"
      + "values('"+txtid.getText()+ "','"+txtname.getText()+ "','"+txtaddress.getText()+ "','"+txtage.getText()+"')" ;
  try{
    pst = conn.prepareStatement(sql);
    pst.execute();
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "บันทึกสำเร็จ");
    UpdateJTable();
  }
  catch(Exception e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
  }
}                  

private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) {                 
// TODO add your handling code here:
  conn = Connect.ConnectDB();
  UpdateJTable();
}                 

private void jTable1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
// TODO add your handling code here:
  int row = jTable1.getSelectedRow();
  txtid.setText(jTable1.getModel().getValueAt(row, 0).toString());
  txtname.setText(jTable1.getModel().getValueAt(row, 1).toString());
  txtaddress.setText(jTable1.getModel().getValueAt(row, 2).toString());
  txtage.setText(jTable1.getModel().getValueAt(row, 3).toString());
}                  

private void txtsearchKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                   
// TODO add your handling code here:
  String temp = txtsearch.getText() + "%";
  String sql = "select * from table1 where studname like'"+temp+"'";
  try{
    pst = conn.prepareStatement(sql);
    rs = pst.executeQuery();
    jTable1.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(rs));
  }
  catch (Exception e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 
  }
}                   

private void cmdupdateMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
// TODO add your handling code here:
   conn = Connect.ConnectDB();
    String sql = "Update table1 set studname ='" + txtname.getText()+ "', number='"+txtage.getText()+"', telephone='"+txtaddress.getText()+"' where id= "+txtid.getText()+"";
     try{
       pst = conn.prepareStatement(sql);
       pst.executeUpdate();
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "แก้ไข");
       UpdateJTable();
       
     }  
     catch(Exception e){
       JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
     }
}                   

private void cmddeleteMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
// TODO add your handling code here:
    String sql = "delete * from table1 where id=" +txtid.getText()+ "";
    try{
      pst = conn.prepareStatement(sql);
      pst.execute();
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "ลบข้อมูลสำเร็จ");
      UpdateJTable();
    }
    catch(Exception e){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
    }
}                   

private void jTable1KeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                  
// TODO add your handling code here:
}                  

  /**ion
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(aesdJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(aesdJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(aesdJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(aesdJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {
        new aesdJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton cmddelete;
  private javax.swing.JButton cmdsave;
  private javax.swing.JButton cmdupdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JLabel jLabel7;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTextField txtaddress;
  private javax.swing.JTextField txtage;
  private javax.swing.JTextField txtid;
  private javax.swing.JTextField txtname;
  private javax.swing.JTextField txtsearch;
  // End of variables declaration          
}
ตรงไหนผิดช้วยบอกที่นะครับ
zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

Re: ช้วยดูหน่อยครับ ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ JAVA

Post by zend_framework »

odbc ที่เซ็ตไว้ แล้วไปแก้ไขค่าอะไรหรือเปล่า
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests