ช่วยทำโจทย์ C++ นี้ให้หน่อยนะคะ ทำมาหลายชั่วโมงแล้ว TT^TT

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dmpnt
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 02/09/2012 3:41 am

ช่วยทำโจทย์ C++ นี้ให้หน่อยนะคะ ทำมาหลายชั่วโมงแล้ว TT^TT

Post by dmpnt »

ให้ n = a k a k-1 a k-2 … a 1 a 0 เป็นเลขจ านวนเต็ม และ t = a 0 - a 1 + a 2 - .. +(-1) k a k
เราทราบว่า n หารด้วย 11 ลงด้วย ก็ต่อเมื่อ t หารด้วย 11 ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่1: n = 8784204 จะได้ t = 4-0+2-4+8-7+8 = 11 เนื่องจาก 11 หารด้วย 11 ลงตัว ดังนั้น 8784204 หาร
ด้วย 11 ลงตัว
ตัวอย่างที่2: n = 54063297 จะได้ t = 7-9+2-3+6-0+4-5 = 2 เนื่องจาก 2 หารด้วย 11 ไม่ลงตัว ดังนั้น 54063297
หารด้วย 11 ไม่ลงตัว

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลขจ านวนเต็มบวกจากผู้ใช้ แล้วท าการตรวจสอบว่าเป็นเลขที่หารด้วย 11 ลงตัวหรือไม่
โดยใช้หลักการที่กล่าวมาข้างต้น และจะต้องแสดงการกระจายค่าบวก/ลบของเลขแต่ละหลัก (ค่า t) ด้วย

ตัวอย่าง input/output ของโปรแกรม
ตัวอย่างที่1:
Input a positive integer: 8784204
Process: +4-0+2-4+8-7+8 = 11
Thus, 8784204 is divisible by 11
ช่วยหน่อยนะค่ะ

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests