Page 1 of 1

ช่วยทีครับ c++ ผมจะส่งครู พน

Posted: 16/11/2013 9:30 pm
by poglovemom
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมพร้อมประกาศตัวแปรสำหรับข้อมูลชนิดเศษส่วน เป็นฟังก์ชั่น 2 ฟังก์ชั่น แล้วคำนวณและผลมอดูลัสของตัวแปรทั้งสอง ให้จำนวนเต็มทั้งสองที่รับเข้ามาเลขอะไรก็ได้ ตามลำดับ จัดรูปแบบผลลัพธ์ให้สวยงาม
ตัวอย่างรูปแบบของผลลัพธ์
First fraction:
Enter the numerator: ??
Enter the denominator:??
Second fraction:
Enter the numerator: ??
Enter the denominator:??
Answer: ?? / ?? + ?? / ?? = ?? / ??