Page 1 of 1

ขอคำแนะนำภาษา C ด้วยครับ

Posted: 25/12/2013 11:50 am
by dearboy
อยากเขียนโปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อความว่า “ Please input one number” และให้รอรับค่าทาง แป้นพิมพ์ จากนั้นยืนยันด้วยการเคาะปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดถัดไปแสดงตัวเลขที่ป้อนเข้ามาจากนั้นเว้นแท็บ ไป 2 แท็บ เพื่อแสดงค่าตัวเลข 100 ขึ้นบรรทัดใหม่แสดงข้อความว่า “Confirm Y/N : และให้รอรับค่า ทางแป้นพิมพ์ ขึ้นบรรทัดใหม่ “You press (อักขระที่ป้อนเข้าไป ระหว่าง Y/N)”

Image