สร้างเกมส์งูกินหาง ด้วยภาษา C

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
nuattawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2559
Joined: 05/06/2017 9:34 am

สร้างเกมส์งูกินหาง ด้วยภาษา C

Post by nuattawoot »

สร้างเกมส์งูกินหาง ด้วยภาษา C
2VXpb.png
2VXpb.png (3.85 KiB) Viewed 3777 times
โค้ด เกมส์

Code: Select all

#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

check();
end();
win();
int m[500],n[500],con=20,TEMP;
clock_t start,stop;
void main(void)
{

int gd=DETECT,gm,ch,maxx,maxy,x=13,y=14,p,q,spd=100;
int a=0,i=0,j,t,temp;
initgraph(&gd,&gm,"..\bgi");
setcolor(WHITE);
settextstyle(3,0,6);
outtextxy(200,2," SNAKE 2 BY RAJESH ");
settextstyle(6,0,2);
outtextxy(20,80," Use Arrow Keys To Direct The Snake ");
outtextxy(20,140," Avoid The Head Of Snake Not To Hit Any Part Of
Snake");
outtextxy(20,160," Pick The Beats Untill You Win The Game ");
outtextxy(20,200," Press 'Esc' Anytime To Exit ");
outtextxy(20,220," Press Any Key To Continue ");

outtextxy(20,220," DONT FORGET TO GIVE U R VALUABLE OPINION ");
ch=getch();
if(ch==27) exit(0);
cleardevice();
maxx=getmaxx();
maxy=getmaxy();

randomize();

p=random(maxx);
temp=p;
p=p-temp;
q=random(maxy);
temp=q;
q=q-temp;start=clock();
while(1)
{

setcolor(WHITE);
setfillstyle(SOLID_FILL,con+5);
circle(p,q,5);
floodfill(p,q,WHITE);

if( kbhit() )
{
ch=getch(); if(ch==0) ch=getch();
if(ch==72&& a!=2) a=1;
if(ch==80&& a!=1) a=2;
if(ch==75&& a!=4) a=3;
if(ch==77&& a!=3) a=4;
}
else
{
if(ch==27
) break;
}

if(i<20){
m=x;
n=y;
i++;
}

if(i>=20)

{
for(j=con;j>=0;j--){
m[1+j]=m[j];
n[1+j]=n[j];
}
m[0]=x;
n[0]=y;

setcolor(WHITE);
setfillstyle(SOLID_FILL,con);
circle(m[0],n[0],8);
floodfill(m[0],n[0],WHITE);

setcolor(WHITE);
for(j=1;j<con;j++){
setfillstyle(SOLID_FILL,con+j%3);
circle(m[j],n[j],5);
floodfill(m[j],n[j],WHITE);
}
delay(spd);

setcolor(BLACK);
setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK);
circle(m[0],n[0],8);
floodfill(m[0],n[0],BLACK);

setcolor(BLACK);
setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK);
circle(m[j],n[j],5);
floodfill(m[j],n[j],BLACK);

}
stop=clock();
t=(stop-start)/CLK_TCK;
printf(" TIME %d sec ",t);
printf("SCORE %d
",con-5);
check();

if(x==p&&y==q) { con=con+5; if(spd>=5) spd=spd-5; else spd=5;
if(con>490) win();
p=random(maxx); temp=p; p=p-temp;
q=random(maxy); temp=q; q=q-temp;
}
if(a==1) y = y-14; if(y<0) { temp=maxy;y=maxy-temp;}
if(a==2) y = y+14; if(y>maxy) y=0;
if(a==3) x = x-13; if(x<0) { temp=maxx;x=maxx-temp;}
if(a==4) x = x+13; if(x>maxx) x=0;
if(a==0){ y = y+14 ; x=x+13; }
}

}


check(){
int a;
for(a=1;a<con;a++)

if(m[0]==m[a] && n[0]==n[a]) end();
else continue;

}
end()

{

int j,i;
setcolor(WHITE);
for(i=0;i<5;i++){
delay(500);
cleardevice();
delay(500);
for(j=0;j<=con;j++){
setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
circle(m[j],n[j],5);
floodfill(m[j],n[j],WHITE);
}

}

settextstyle(3,0,4);
outtextxy(150,150," GAME OVER ");
getch();
getch();
exit(0);
}

win()
{
int j,i;
setcolor(WHITE);
for(i=0;i<5;i++){
for(j=0;j<=con;j++){
setfillstyle(SOLID_FILL,con);
circle(m[j],n[j],5);
floodfill(m[j],n[j],WHITE);
}
delay(500);
cleardevice();
delay(500);
}
settextstyle(3,0,4);
outtextxy(210,320," YOU WIN ");
getch();
exit(0);
}
First Bug Love you
Image
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests