ภาษาซี เรื่องไฟล์ ช่วยหน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

TheEndcode

ภาษาซี เรื่องไฟล์ ช่วยหน่อยครับ

Post by TheEndcode »

คือ....... มัน output ไม่ออกอ่ะครับ
บรรทัดที่ ใส่ *** ไว้อ่ะครับ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>

int i;

typedef struct{
char id;
char name;
char surname;
char id_subjects;
char name_subjects;
float work;
float midterm;
float final;
}student_info;

createfile()
{
FILE *student_reference;
student_reference = fopen("C:\\Users\\Avh_CT\\Desktop\\system\\student_info.dat","w");
if(student_reference == NULL)
{
printf("Cannot Open Student_info.dat\n");
exit(1);
}
fclose(student_reference);
}

input()
{
student_info student[100];
FILE *student_reference;
student_reference = fopen("C:\\Users\\Avh_CT\\Desktop\\system\\student_info.dat","r+");
if(student_reference == NULL)
{
printf("Cannot Open Student_info.dat\n");
exit(1);
}
printf("\t------------------------------------------\n");
printf("\t\t C Programing : File");
printf("\n\t\t ID :60140365");
printf("\n\t\tCr.Kittipong Thoonphanupraphan");
printf("\n\t------------------------------------------\n");
printf("\t Enter ID Student : ");
scanf("%s",&student.id);
printf("\n");
printf("\t Enter FirstName : ");
scanf("%s",&student.name);
printf("\n");
printf("\t Enter LastName : ");
scanf("%s",&student.surname);
printf("\n");
printf("\t Enter ID Subject : ");
scanf("%s",&student.id_subjects);
printf("\n");
printf("\t Enter Name Subjects : ");
scanf("%s",&student.name_subjects);
printf("\n");
printf("\t Enter Work Score : ");
scanf("%f",&student.work);
while (student.work>20||student.work<0)
{
printf("\n\t Invalid Work Score.");
printf("\n");
printf("\t Enter Work Score : ");
scanf("%f",&student.work);
}
printf("\n");
printf("\t Enter Midterm Score : ");
scanf("%f",&student.midterm);
while (student[i].midterm>40||student[i].midterm<0)
{
printf("\n\t Invalid Midterm Score.");
printf("\n");
printf("\t Enter Midterm Score : ");
scanf("%f",&student[i].midterm);
}
printf("\n");
printf("\t Enter Final Score : ");
scanf("%f",&student[i].final);
while (student[i].final>40||student[i].final<0)
{
printf("\n\t Invalid Final Score.");
printf("\n");
printf("\t Enter Final Score : ");
scanf("%f",&student[i].final);
}
printf("\t------------------------------------------\n");
fwrite(&student[i], sizeof(student_info), 1 , student_reference);
fclose(student_reference);
}

show()
{
student_info student[100];
FILE *student_reference;
student_reference = fopen("C:\\Users\\Avh_CT\\Desktop\\system\\student_info.dat","r");
if(student_reference == NULL)
{
printf("Cannot Open Student_info.dat\n");
exit(1);
}
fread(&student[i], sizeof(student_info), 1 , student_reference);
printf("|-----------------------------------------------------------|");
printf("| |");
printf("%s",student[i].name); ****** ปัญหา ******
printf("s");
printf("| |");
printf("|-----------------------------------------------------------|");
fclose(student_reference);
}

int main()
{
createfile();
input();
show();
printf("\t------------------------------------------\n");
printf("\t\t End the work!");
printf("\n\t------------------------------------------");
printf("\n");
}
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests