วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
nuattawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2559
Joined: 05/06/2017 9:34 am

วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

Post by nuattawoot » 08/05/2018 6:35 pm

ตัวอย่างนี้เรียกใช้วิธีการ videos.rate ของ API เพื่อตั้งค่าการให้คะแนนในเชิงบวกสำหรับวิดีโอ

Code: Select all

#!/usr/bin/python

import httplib2
import os
import sys

from apiclient.discovery import build
from apiclient.errors import HttpError
from oauth2client.client import flow_from_clientsecrets
from oauth2client.file import Storage
from oauth2client.tools import argparser, run_flow


# The CLIENT_SECRETS_FILE variable specifies the name of a file that contains
# the OAuth 2.0 information for this application, including its client_id and
# client_secret. You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from
# the {{ Google Cloud Console }} at
# {{ https://cloud.google.com/console }}.
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
# For more information about using OAuth2 to access the YouTube Data API, see:
#  https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication
# For more information about the client_secrets.json file format, see:
#  https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"

# This variable defines a message to display if the CLIENT_SECRETS_FILE is
# missing.
MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE = """
WARNING: Please configure OAuth 2.0

To make this sample run you will need to populate the client_secrets.json file
found at:

  %s

with information from the {{ Cloud Console }}
{{ https://cloud.google.com/console }}

For more information about the client_secrets.json file format, please visit:
https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
""" % os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                  CLIENT_SECRETS_FILE))

# This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
# authenticated user's account.
YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/youtube"
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = "youtube"
YOUTUBE_API_VERSION = "v3"

def get_authenticated_service(args):
 flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
  scope=YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE,
  message=MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE)

 storage = Storage("%s-oauth2.json" % sys.argv[0])
 credentials = storage.get()

 if credentials is None or credentials.invalid:
  credentials = run_flow(flow, storage, args)

 return build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION,
  http=credentials.authorize(httplib2.Http()))

# Add the video rating. This code sets the rating to "like," but you could
# also support an additional option that supports values of "like" and
# "dislike."
def like_video(youtube, video_id):
 youtube.videos().rate(
  id=video_id,
  rating="like"
 ).execute()

if __name__ == "__main__":
 argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
  help="ID of video to like.")
 args = argparser.parse_args()

 youtube = get_authenticated_service(args)
 try:
  like_video(youtube, args.videoid)
 except HttpError as e:
  print ("An HTTP error %d occurred:\n%s" % (e.resp.status, e.content))
 else:
  print ("%s has been liked." % args.videoid)
โค๊ดส่วนนี้ คือ ให้เรานำ watch?v= ของ Vedio youtube ที่ต้องการกดถูกใจ มาใส่ที่ default=
ตัวอย่าง URL http://www.youtube.com/watch?v=6d-8WZeQQwI

Code: Select all

 argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
  help="ID of video to like.")
 args = argparser.parse_args()
ผลตัวอย่าง
ก่อนทดสอบ
line1.png
line1.png (13.46 KiB) Viewed 460 times
หลังการกดรันโปรแกรม
line2.png
line2.png (3.81 KiB) Viewed 460 times
ผลที่ได้จากการทดสอบ
line3.png
line3.png (7.73 KiB) Viewed 460 times
First Bug Love you
Image

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests