Page 1 of 1

สอบถาม wkhtmltopdf ตอนแปลงไฟล์ pdf แล้ว graph ใน javascript ไม่มาด้วย มีวิธีแก้ไขไหมครับ

Posted: 19/08/2019 2:53 pm
by jirawoot
สอบถาม wkhtmltopdf ตอนแปลงไฟล์ pdf แล้ว graph ใน javascript ไม่มาด้วย มีวิธีแก้ไขไหมครับ
ไฟล์ pdf
Image

ไฟล์ html
Image

Image

Re: สอบถาม wkhtmltopdf ตอนแปลงไฟล์ pdf แล้ว graph ใน javascript ไม่มาด้วย มีวิธีแก้ไขไหมครับ

Posted: 27/08/2019 12:53 pm
by mindphp
ทำให้ ทำภาพให้เสร็จก่อนแล้ว แทนที่ตำแหน่งนั้นด้วยภาพ