ติดตั้ง module flaskwebgui ไม่ได้ครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

ติดตั้ง module flaskwebgui ไม่ได้ครับ

Post by benzas00123 »

ผมได้ทำการ ติดตัั้ง module โดยการใช้ pip3 install flaskwebgui ครับ มันไม่สามารถติดตั้งได้ แต่ถ้าใช้ pip install flaskwebgui จะสามารถติดตั้งได้ครับ แต่มันจะไปติดตั้งใน python 2.7

error

Collecting flaskwebgui
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Requirement already satisfied: flask in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flaskwebgui) (1.1.1)
Collecting psutil (from flaskwebgui)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 6.7.tar.gz
Requirement already satisfied: whichcraft in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flaskwebgui) (0.6.1)
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.10.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flask->flaskwebgui) (2.11.0)
Requirement already satisfied: click>=5.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flask->flaskwebgui) (7.0)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=0.24 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flask->flaskwebgui) (1.1.0)
Requirement already satisfied: Werkzeug>=0.15 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from flask->flaskwebgui) (0.16.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from Jinja2>=2.10.1->flask->flaskwebgui) (1.1.1)
Building wheels for collected packages: psutil
Building wheel for psutil (setup.py) ... error
Complete output from command /usr/bin/python3.6 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-lm5ghvtt/psutil/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-sosakfu4 --python-tag cp36:
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-3.6
creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psposix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pswindows.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_compat.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psaix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psbsd.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pssunos.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_common.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psosx.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pslinux.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_memory_leaks.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/__main__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_unicode.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_misc.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_process.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_osx.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_connections.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_system.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/runner.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_posix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_sunos.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_linux.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_contracts.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_bsd.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_aix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_windows.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
running build_ext
building 'psutil._psutil_linux' extension
creating build/temp.linux-x86_64-3.6
creating build/temp.linux-x86_64-3.6/psutil
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DPSUTIL_POSIX=1 -DPSUTIL_VERSION=567 -DPSUTIL_LINUX=1 -I/usr/include/python3.6m -c psutil/_psutil_common.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/psutil/_psutil_common.o
psutil/_psutil_common.c:9:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include <Python.h>
^
compilation terminated.
error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1

----------------------------------------
Failed building wheel for psutil
Running setup.py clean for psutil
Failed to build psutil
Installing collected packages: psutil, flaskwebgui
Running setup.py install for psutil ... error
Complete output from command /usr/bin/python3.6 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-lm5ghvtt/psutil/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-b5etfq3_/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-3.6
creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psposix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pswindows.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_compat.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psaix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psbsd.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pssunos.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_common.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_psosx.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
copying psutil/_pslinux.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil
creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_memory_leaks.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/__main__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_unicode.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_misc.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_process.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_osx.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_connections.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_system.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/runner.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_posix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_sunos.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_linux.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_contracts.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_bsd.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_aix.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/test_windows.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
copying psutil/tests/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psutil/tests
running build_ext
building 'psutil._psutil_linux' extension
creating build/temp.linux-x86_64-3.6
creating build/temp.linux-x86_64-3.6/psutil
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DPSUTIL_POSIX=1 -DPSUTIL_VERSION=567 -DPSUTIL_LINUX=1 -I/usr/include/python3.6m -c psutil/_psutil_common.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/psutil/_psutil_common.o
psutil/_psutil_common.c:9:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include <Python.h>
^
compilation terminated.
error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1

----------------------------------------
Command "/usr/bin/python3.6 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-lm5ghvtt/psutil/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-b5etfq3_/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-lm5ghvtt/psutil/
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ติดตั้ง module flaskwebgui ไม่ได้ครับ

Post by jirawoot »

ลองใช้คำสั่งนี้ดูครับตาม python ที่ตัวเองใช้

Code: Select all

For Python 2.x use:

  $ sudo apt-get install python-dev
For Python 2.7 use:

  $ sudo apt-get install libffi-dev
For Python 3.x use:

  $ sudo apt-get install python3-dev
For Python 3.4 use:

  $ sudo apt-get install python3.4-dev
For Python 3.7 use:

  $ sudo apt-get install python3.7-dev
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ติดตั้ง module flaskwebgui ไม่ได้ครับ

Post by jirawoot »

ใช้คำสั่งนี้

Code: Select all

sudo apt-get install python3.6-dev
แล้วติดตั้งใหม่

Code: Select all

pip install flaskwebgui
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests