Page 1 of 1

Oracle 10g XE How to date format setting

Posted: 23/06/2008 5:41 pm
by knopsod
คือว่า ตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบ 11 ก.ย. 1988 ตั้งค่ายังงัยให้มันแสดง 1988-09-11
หรือให้เป็นรูปแบบ 1988 AUG 11 คือว่าลูกค้าอ่านไทยไม่ได้
จะให้คอนเวอร์ทformatทุกครั้งมันก็ยุ่งขึ้นมาอีกนิด ถ้าทำให้เป็น format แบบสากลหน่อยจะได้ไม่ต้องแปลง ให้แสดงผลเลย