ขอถามปัญหาเกี่ยวกับ php การลง ฐานข้อมูลหน่อยครับ

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

pungponnat
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 08/02/2009 4:43 pm

ขอถามปัญหาเกี่ยวกับ php การลง ฐานข้อมูลหน่อยครับ

Post by pungponnat » 08/02/2009 4:52 pm

นี้คือเว็บผม www.buxfun.ueuo.com เวลา สมัคสมาชิค หรือ Login มันจะมีคำว่า Table '181141.tb_users' doesn't exist ขึ้นมาไม่ทราบว่าจะทำยังไงครับ การลงมันมีหาให้คือ


การลง
- create the table with the database.txt dump info << อันนี้ไงครับผมจะทำยังไงดี อ่านแล้วไม่เข้าใจ

แล้วมันมีไฟล์ database.txt ข้างในมันเขียนว่า
ผมรู้แล้วว่ามันให้สร้างตาราง ตารางอะไรไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยครับ
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.8.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generaci๓n: 18-01-2008 a las 07:01:20
-- Versi๓n del servidor: 5.0.21
-- Versi๓n de PHP: 5.1.4
--
-- Base de datos: `22`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_ads`
--

CREATE TABLE `tb_ads` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`user` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ip` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`tipo` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`visitime` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ident` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`fechainicia` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`paypalname` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`paypalemail` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`plan` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`bold` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`highlight` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`url` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`description` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`category` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`members` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
`outside` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
`total` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=29 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_ads`
--

INSERT INTO `tb_ads` VALUES (1, '', '', 'ads', '', '', '1195231256', '', 'ติดต่อทาง pm', '10000', '1', '1', 'http://www.yourownbux.info', 'Categoria 1', '1', '5', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (3, '', '', 'ads', '', '', '1195231395', '', 'nico@nico.com', '1000', '1', '1', 'http://hola.com', 'Categoria 2', '2', '1', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (6, '', '', 'ads', '', '', '1195493883', '', 'admin', '1000', '', '', 'http://wwwwwww.asdasdasd.comasdasdada', 'Categoria 3', '3', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (7, '', '', 'ads', '', '', '1195494307', '', 'admin', '1000', '', '', 'http://wwwwwww.asdasdasd.comasdasdada', 'Categoria 4', '4', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (8, '', '', 'ads', '', '', '1195494452', '', 'admin', '1000', '', '', 'http://wwwwwww.asdasdasd.comasdasdada', 'Categoria 5', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (9, '', '', 'ads', '', '', '1195499546', '', '1', '30000', '1', '', '1', 'Categoria 6', '6', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (10, '', '', 'ads', '', '', '1195499547', '', '1', '30000', '1', '', '1', 'Categoria 7', '7', '1', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (11, '', '', 'ads', '', '', '1195499548', '', '1', '500', '', '', 'http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.comomo', 'Categoria 8', '8', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (12, '', '', 'ads', '', '', '1195499621', '', 'admin', '1000', '', '', '9', 'Categoria 9', '9', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (13, '', '', 'ads', '', '', '1195499622', '', 'admin', '1000', '', '', '10', 'Categoria 10', '10', '1', '1', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (22, 'sol', '', 'visit', '1195673371', '21', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (23, 'admin', '', 'visit', '1196562956', '1', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (24, 'admin', '', 'ads', '', '', '', '', '', '1000', '1', '1', 'http://www.psiscofxp.com', 'PsicoFxp', '1', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (25, 'sol', '', 'visit', '1197057471', '1', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (26, '', '', 'ads', '', '', '1197057485', '', 'ติดต่อทาง pm', '30000', '1', '', 'http://www.www.com', 'asdaaa', '7', '0', '0', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (27, '', '', 'ads', '', '', '1197057540', '', 'hola@qweqwe.com', '100000', '', '', 'http://www.lolaa.com', 'lolaaa', '1', '2', '1', '0');
INSERT INTO `tb_ads` VALUES (28, 'admin', '', 'visit', '1200639022', '27', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '0');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_ads_categories`
--

CREATE TABLE `tb_ads_categories` (
`id` int(11) NOT NULL,
`catname` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_ads_categories`
--

INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (1, 'Arts & Entertainment');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (5, 'Shopping & Free Offers');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (2, 'Earn Money');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (3, 'YourOwnBux Offers');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (6, 'Society, Family & Relationships');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (7, 'Charity &amp Non-profit Organisations');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (8, 'Travelling');
INSERT INTO `tb_ads_categories` VALUES (10, 'Other');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_advertisers`
--

CREATE TABLE `tb_advertisers` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`pname` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`pemail` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`plan` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`url` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`description` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`category` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ip` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`bold` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`highlight` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`tipo` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`money` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=40 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_advertisers`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_buyref`
--

CREATE TABLE `tb_buyref` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`refnum` varchar(15) NOT NULL,
`sets` varchar(150) NOT NULL,
`customer` varchar(150) NOT NULL,
`amount` varchar(150) NOT NULL,
`refset` varchar(20) NOT NULL,
`pemail` varchar(150) NOT NULL,
`ip` varchar(15) NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=43 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_buyref`
--

INSERT INTO `tb_buyref` VALUES (1, '10', '18', 'admin', '', '', '', '');
INSERT INTO `tb_buyref` VALUES (1, '15', '2', 'admin', '', '', '', '');
INSERT INTO `tb_buyref` VALUES (1, '20', '1', 'admin', '', '', '', '');
INSERT INTO `tb_buyref` VALUES (1, '50', '1', 'admin', '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_clickpack`
--

CREATE TABLE `tb_clickpack` (
`id` int(11) NOT NULL,
`item` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`howmany` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`price` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_clickpack`
--

INSERT INTO `tb_clickpack` VALUES (1, 'hits', '1000', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_config`
--

CREATE TABLE `tb_config` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`item` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`howmany` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`price` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_config`
--

INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'click', '1', '0.01');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'referalclick', '1', '0.01');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'premiumclick', '1', '10');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'premiumreferalc', '1', '25');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '1000', '1');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '2000', '2');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '3000', '3');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '5000', '5');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '10000', '10');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'payment', '1', '7.77');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'upgrade', '1', '30.99');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '500', '0.5');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '20000', '20');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '30000', '10');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '50000', '50');
INSERT INTO `tb_config` VALUES (1, 'hits', '100000', '100');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_contact`
--

CREATE TABLE `tb_contact` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`email` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`topic` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`subject` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`comments` varchar(200) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ip` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=6 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_contact`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_history`
--

CREATE TABLE `tb_history` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`user` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`date` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`amount` int(150) NOT NULL,
`method` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`status` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_history`
--

INSERT INTO `tb_history` VALUES (1, 'admin', '', 0, 'paypal', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_messenger`
--

CREATE TABLE `tb_messenger` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`sendfrom` varchar(11) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`sendto` varchar(11) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`date` varchar(35) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`comments` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`status` varchar(11) collate latin1_general_ci NOT NULL default 'unread',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=29 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_messenger`
--

INSERT INTO `tb_messenger` VALUES (23, 'refadmin', 'admin', '09-01-08 03:24', 'hola mi amor', 'read');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_payme`
--

CREATE TABLE `tb_payme` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`pasword` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`email` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`pemail` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`country` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`money` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ip` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_payme`
--

INSERT INTO `tb_payme` VALUES (7, 'admin', 'aboss65190', 'ติดต่อทาง pm', 'ติดต่อทาง pm', '8', '10', '127.0.0.1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_refset`
--

CREATE TABLE `tb_refset` (
`id` int(11) NOT NULL,
`howmany` int(5) NOT NULL,
`price` varchar(5) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_refset`
--

INSERT INTO `tb_refset` VALUES (4, 50, '35');
INSERT INTO `tb_refset` VALUES (3, 20, '15');
INSERT INTO `tb_refset` VALUES (2, 15, '11');
INSERT INTO `tb_refset` VALUES (1, 10, '8');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_site`
--

CREATE TABLE `tb_site` (
`id` varchar(11) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`sitename` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`sitepp` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_site`
--

INSERT INTO `tb_site` VALUES ('1', 'YourOwnBux', 'ติดต่อทาง pm');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_upgrade`
--

CREATE TABLE `tb_upgrade` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(150) NOT NULL,
`pemail` varchar(150) NOT NULL,
`email` varchar(150) NOT NULL,
`status` varchar(150) NOT NULL,
`date` varchar(150) NOT NULL,
`end` varchar(150) NOT NULL,
`ip` varchar(15) NOT NULL,
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=25 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_upgrade`
--

INSERT INTO `tb_upgrade` VALUES (22, 'admin', 'ติดต่อทาง pm', 'ติดต่อทาง pm', 'upgraded', '07-01-2008', '07-01-2008', '127.0.0.1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tb_users`
--

CREATE TABLE `tb_users` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`password` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`ip` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`email` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`pemail` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`referer` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`country` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`visits` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
`referals` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
`referalvisits` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0',
`money` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0.00',
`paid` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0.00',
`joindate` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`lastlogdate` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`lastiplog` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`account` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`user_status` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL default 'user',
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=20 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `tb_users`
--

INSERT INTO `tb_users` VALUES (1, 'admin', 'aboss65190', '127.0.0.1', 'ติดต่อทาง pm', 'ติดต่อทาง pm', '', 'Thailand', '0', '0', '0', '0', '0', '1184512264', '1200645980', '127.0.0.1', 'premium', 'admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `users_online`
--

CREATE TABLE `users_online` (
`visitor` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`lastvisit` int(14) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `users_online`
--

INSERT INTO `users_online` VALUES ('127.0.0.1', 1200646702);

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23240
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอถามปัญหาเกี่ยวกับ php การลง ฐานข้อมูลหน่อยครับ

Post by mindphp » 10/02/2009 4:35 pm

ต้องการทำอะไรครับ
ข้อความที่มันฟ้องคือ มันไม่มีตารางชื่อ tb_users อยู่ในฐานข้อมูล
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests