ช่วยดูโค้ดให้หน่อย มันเฉลยแบบทดสอบไม่ได้

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

sunnyzaa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 26/02/2009 6:19 pm

ช่วยดูโค้ดให้หน่อย มันเฉลยแบบทดสอบไม่ได้

Post by sunnyzaa »

ช่วยดูโค้ดให้หน่อย มันเฉลยแบบทดสอบไม่ได้
1.config.inc.php
<?
$host = "localhost" ; // ชื่อโฮสต์
$user = "root" ; // ชื่อผู้ใช้
$pwd="1234" ; // รหัสผ่าน
$dbName = "ch15" ; // ชื่อฐานข้อมูล

mysql_connect($host , $user, $pwd) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลล้มเหลว") ; // เชื่อมต่อฐานข้อมูล
mysql_select_db("$dbName") or die ("เลือกฐานข้อมูลล้มเหลว") ; // เลือกฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES tis620") ; // ทำให้สนับสนุนฟอนต์ภาษาไทย

$item = 10 ; // จำนวนข้อคำถาม
?>2.index.php

<h2>แบบทดสอบออนไลน์ วิชา BCIT</h2>
<?
include("config.inc.php") ;
while ($numrow != $item) {
$sql = "SELECT * FROM quiz WHERE rand() LIMIT 0, $item" ;
$result = mysql_query($sql) ;
$numrow = mysql_num_rows($result) ;
}
echo "<form name=form1 method=post action=key.php>" ;
while ($data = mysql_fetch_array($result)) {
$no++ ;
echo "$no. $data[question] ? <br />" ;
echo "<input name=a$no type=radio value=1 /> $data[choice1]<br />" ;
echo "<input name=a$no type=radio value=2 /> $data[choice2]<br />" ;
echo "<input name=a$no type=radio value=3 /> $data[choice3]<br />" ;
echo "<input name=a$no type=radio value=4 /> $data[choice4]<hr />" ;
echo "<input name=id$no type=hidden value=$data[id] />" ;
echo "<input name=key$no type=hidden value=$data[key] />" ;
}
echo "<input type=submit name=Submit value=' Submit ' />" ;
echo "</form>" ;
?>
3. key.php
<?
include("config.inc.php") ;

$score = 0 ;
for ($i=1; $i<=$item; $i++) {
$a = "a$i" ; // เลือก choice ใด
$id = "id$i" ; // ข้อจริง
$k = "key$i" ; // ข้อเฉลย
if ($$a == $$k) {
$score++ ;
$img = "<img src='images/right.png' />" ;
} else {
$img = "<img src='images/wrong.png' />" ;
}
echo "ข้อที่ $i ตอบ ".$$a." เฉลยคือ ".$$k." $img<br />" ;
}

echo "<p> <b>คุณทำได้ $score คะแนน จากคำถาม $item ข้อ</b></p>" ;
echo "<a href=index.php>กลับหน้าหลัก</a>" ;
?>

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest