Page 1 of 1

เช็คของ ที่ตรวจแล้ว

Posted: 26/05/2019 3:48 pm
by Kanyarat Kanthawong
ถ้าเราจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกแล้วแล้วให้แสดงในรู้แบบของ checkbox ต้องเขียนยังไงค่ะ

Re: เช็คของ ที่ตรวจแล้ว

Posted: 26/05/2019 4:47 pm
by mindphp
ขอภาพที่ต้องการประกอบคำถามหน่อยครับ
หรือท้าวความ ให้หน่อยครับ ในหมวด SQL ไม่น่าจะเกี่ยวกับ Checkbox

Re: เช็คของ ที่ตรวจแล้ว

Posted: 26/05/2019 9:13 pm
by Kanyarat Kanthawong
เช็คสถานที่ว่า ถ้ามีการนำเข้าฐานข้อมูลตัวนี้แล้ว จะเช็คถูกที่ตรวจแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการตรวจจะเช็คว่ายังไม่ได้ตรวจค่ะ
ควรจะเขียนยังไงดี