Page 1 of 1

เราจะเก็บรูปข้อมูลของรูปลง database เราจะใช้ data type อะไรครับ

Posted: 18/01/2020 11:31 am
by benzas00123
ผมอยากจะทำการเก็บข้อมูลของรูปลง database ผมจะต้องเลือก datatype เป็นอะไรครับขอคำแนะนำหน่อย ผมใช้ postgresql ขอบคุณครับ

Re: เราจะเก็บรูปข้อมูลของรูปลง database เราจะใช้ data type อะไรครับ

Posted: 18/01/2020 12:59 pm
by mindphp
ค้นตามนี้
เก็บภาพในฐานข้อมูล site:mindphp.com
ใน google

Re: เราจะเก็บรูปข้อมูลของรูปลง database เราจะใช้ data type อะไรครับ

Posted: 18/01/2020 1:17 pm
by benzas00123
ขอบคุณครับ