Page 1 of 1

การ quote (โควท) หรือ การอ้างอิง

Posted: 19/07/2017 10:24 am
by nuattawoot
การ quote (โควท) หรือ การอ้างอิง เป็นการยกข้อความมาจากแหล่งข้อความที่อื่น และผู้เขียนต้องระบุที่มาเพื่อถือเป็นการให้เครดิตข้อมูลต้นฉบับที่ผู้เขียนยกมา ซึ่งเมื่อข้อความนั้นปรากฏขึ้นในบทความหรือผลงานจะช่วยสร้างความน่าสนใจ ให้แก่ผู้อ่าน
ข้อควรระวัง! การโควทไม่ควรที่จะมีข้อความมากเกินไป เพราะเมื่อเรานำโควทหรืออ่างอิงมาจากที่อื่นมามากเกินไป ผู้อ่านจะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ผลงานข้อผู้เขียนเอง
องค์ประกอบของ Quote

Code: Select all

[quote=" ชื่อUSERที่อ้างถึง "] ข้อความของ USER ตามด้วยแท็กปิด [/quote]
ตัวอย่าง ที่ได้
ชื่อUSERที่อ้างถึง wrote: ข้อความของ USER ตามด้วยแท็กปิด