ทำยังไงไม่เห็นมันเรียก script ตอน load หน้าเว็บ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26014
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ทำยังไงไม่เห็นมันเรียก script ตอน load หน้าเว็บ

Post by thatsawan »

Code: Select all

<script>
    // This is called with the results from from FB.getLoginStatus().
    function statusChangeCallback(response) {
        console.log('statusChangeCallback');
        console.log(response);
        // The response object is returned with a status field that lets the
        // app know the current login status of the person.
        // Full docs on the response object can be found in the documentation
        // for FB.getLoginStatus().
        if (response.status === 'connected') {
            // Logged into your app and Facebook.
            Login_hompage();
        } else if (response.status === 'not_authorized') {
            // The person is logged into Facebook, but not your app.
            document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
                'into this app.';
        } else {
            // The person is not logged into Facebook, so we're not sure if
            // they are logged into this app or not.
            document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
                'into Facebook.';
        }
    }

    // This function is called when someone finishes with the Login
    // Button. See the onlogin handler attached to it in the sample
    // code below.
    function checkLoginState() {
        FB.getLoginStatus(function (response) {
            statusChangeCallback(response);
        });
    }

    window.fbAsyncInit = function () {
        FB.init({
            appId: '{APP_ID_FACEBOOK}',
            cookie: true, // enable cookies to allow the server to access 
            // the session
            xfbml: true, // parse social plugins on this page
            version: 'v2.2' // use version 2.2
        });

        // Now that we've initialized the JavaScript SDK, we call 
        // FB.getLoginStatus(). This function gets the state of the
        // person visiting this page and can return one of three states to
        // the callback you provide. They can be:
        //
        // 1. Logged into your app ('connected')
        // 2. Logged into Facebook, but not your app ('not_authorized')
        // 3. Not logged into Facebook and can't tell if they are logged into
        //  your app or not.
        //
        // These three cases are handled in the callback function.

        FB.getLoginStatus(function (response) {
            statusChangeCallback(response);
        });

    };

    // Load the SDK asynchronously
    (function (d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id))
            return;
        js = d.createElement(s);
        js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

    // Here we run a very simple test of the Graph API after login is
    // successful. See statusChangeCallback() for when this call is made.
    // ส่งค่าจาก facebook มา แสดงว่า login ได้
    function Login_hompage() {
        console.log('Welcome! Fetching your information.... ');
        FB.api('/me', function (response) {

            // appid < v.2.4
            jQuery('#name').val(response.name);
            jQuery('#email').val(response.email);
            jQuery('#first_name').val(response.first_name);
            jQuery('#gender').val(response.gender);
            jQuery('#id').val(response.id);
            jQuery('#last_name').val(response.last_name);
            jQuery('#link').val(response.link);
            jQuery('#locale').val(response.locale);
            jQuery('#timezone').val(response.timezone);
            jQuery('#verified').val(response.verified);
            jQuery('#updated_time').val(response.updated_time);
            jQuery('#fbpost').submit();


            console.log('Successful login for: ' + response.name);
            document.getElementById('status').innerHTML =
                'Thanks for logging in, ' + response.name + '!';
        });
    }
</script>

Code: Select all

<fb:login-button scope="public_profile,email" onlogin="checkLoginState();">
</fb:login-button>
อยากได้ตรงนี้ทำงานหลังจากที่คลิกปุ๋ม

Code: Select all

  function statusChangeCallback(response) {
        console.log('statusChangeCallback');
        console.log(response);
        // The response object is returned with a status field that lets the
        // app know the current login status of the person.
        // Full docs on the response object can be found in the documentation
        // for FB.getLoginStatus().
        if (response.status === 'connected') {
            // Logged into your app and Facebook.
            Login_hompage();
        } else if (response.status === 'not_authorized') {
            // The person is logged into Facebook, but not your app.
            document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
                'into this app.';
        } else {
            // The person is not logged into Facebook, so we're not sure if
            // they are logged into this app or not.
            document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
                'into Facebook.';
        }
    }

offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

Re: ทำยังไงไม่เห็นมันเรียก script ตอน load หน้าเว็บ

Post by offing »

มีหลายวิธี

Code: Select all

window.onload = function_name();

$(window).load(function(){

$(document).ready(function(){

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests