ดูโค้ดให้หน่อยครับ มันพิมแล้วไม่ขึ้น

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

lunatic
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 07/04/2009 1:33 pm

ดูโค้ดให้หน่อยครับ มันพิมแล้วไม่ขึ้น

Post by lunatic » 07/04/2009 1:40 pm

โค้ดนี้จะทำเลียนแบบกุเกิ้ลอะครับที่กดอะไรแล้วจะขึ้นตามเท็กบ้อกของกุเกิ้ลอะครับ
แต่มันไม่ขึ้นอะจิ

code html
--------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">


<html>

<head>

<title>Aod</title>

<style type="text/css">


.mouseOut
{

background:#708090;

color:#FFFAFA;

}


.mouseOver
{

background:#FFFAFA;

color: #000000;

}</style>

<script type="text/javascript">

var xmlHttp;

var completeDiv;

var inputField;

var nameTable;

var nameTableBody;

var p;

var name=new String();
function createXMLHttpRequest()
{

if (window.ActiveXObject)
{

xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

else if (window.XMLHttpRequest)
{

xmlHttp = new XMLHttpRequest();

}

}


function initVars()
{

inputField = document.getElementById("txtnames");

nameTable = document.getElementById("name_table");

completeDiv = document.getElementById("popup");

nameTableBody = document.getElementById("name_table_body");

}function findNames()
{

initVars();

if (inputField.value.length > 0)
{

createXMLHttpRequest();

var url = "Complete.php?names=" + inputField.value;
xmlHttp.open("GET", url, true);
xmlHttp.onreadystatechange = callback;

xmlHttp.send(null);

}
else
{

clearNames();

}

}


function callback()
{

if (xmlHttp.readyState == 4)
{

if (xmlHttp.status == 200)
{

name = document.getElementById("popup").innerHTML =xmlHttp.responseText;

setNames();
}
else if
(xmlHttp.status == 204)
{

clearNames();

}

}

}


function setNames() {

p = name.split(",");

clearNames();

var size = p.length;

setOffsets();

var row, cell, txtNode;

for (var i = 0; i < size; i++)
{

var nextNode =p

row = document.createElement("tr");

cell = document.createElement("td");

cell.onmouseout = function() {this.className='mouseOver';};
cell.onmouseover = function() {this.className='mouseOut';};
cell.setAttribute("bgcolor", "#FFFAFA");
cell.setAttribute("border", "0");

cell.onclick = function()
{ populateName(this); } ;
txtNode = document.createTextNode(nextNode);
cell.appendChild(txtNode);

row.appendChild(cell);

nameTableBody.appendChild(row);
}
}
function setOffsets()
{
var end = inputField.offsetWidth;
var left = calculateOffsetLeft(inputField);
var top = calculateOffsetTop(inputField) + inputField.offsetHeight;
nameTable.style.border = "black 1px solid";
nameTable.style.left = left + "px";
nameTable.style.top = top + "px";
nameTable.style.width = end + "px";
}

function calculateOffsetLeft(field)
{
return calculateOffset(field, "offsetLeft");
}
function calculateOffsetTop(field)
{
return calculateOffset(field, "offsetTop");
}
function calculateOffset(field, attr)
{
var offset = 0;
while(field)
{
offset += field[attr];
field = field.offsetParent;
}
return offset;
}
function populateName(cell)
{
inputField.value = cell.firstChild.nodeValue;
clearNames();
}
function clearNames()
{
var ind = nameTableBody.childNodes.length;
for (var i = ind - 1; i >= 0 ; i--)
{
nameTableBody.removeChild(nameTableBody.childNodes);
}
completeDiv.style.border = "none";
}

</script>

</head>

<body>


กรุณาป้อนคำค้น:
<br>

<input type="text" size="50" id="txtnames" onkeyup="findNames();" style="height:20;"/>

<table id="name_table" bgcolor="#FFFAFA" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" />

<tbody id="name_table_body">
</tbody>

</table>

<div style="visibility:hidden;" id="popup">

</div>

</body>

</html>

--------------------------------------------------------------------------------------

code base
--------------------------------------------------------------------------------------
<html>
<?php
header("Content-Type:text/plain;charset=TIS-620");
$DBServer = "localhost";
$DBName = "register";//ชื่อเบส
$DBUsername="root";
$DBPassword="1234";

$conn=mysql_connect($DBServer,$DBUsername,$DBPassword)or die("ต่อsqlไม่ได้");
mysql_select_db($DBName)or die("ต่อตารางไม่ได้");
$sql_select="select * from member where name like '%$names%'";
$result1= mysql_query($sql_select,$conn);

while($result=mysql_fetch_array($result1))

{
echo"$result[name],";
}
mysql_close();
?>
</html>
-----------------------------------------------------------------------------------------

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22581
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ดูโค้ดให้หน่อยครับ มันพิมแล้วไม่ขึ้น

Post by mindphp » 07/04/2009 6:39 pm

ดูแล้วครับ ลงโค้ดช่วยครอบโค้ด ด้วย bbcode หน่อยนะครับ

Code: Select all

<html>
<?php
header("Content-Type:text/plain;charset=TIS-620");
function header();
ต้องวางไว้บนสุดครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests