Page 1 of 1

Generate QR Code

Posted: 13/11/2019 7:02 pm
by chaiyasitpraphut
Generate QR Code
เป็นเครื่องมือออนไลน์จาก MindPHP เป็นโปรแกรมสำหรับทำข้อมูลที่ต้องการให้เป็นรูปแบบ QR Code ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง
QR คือ รหัสคิวอาร์ (QR Code ย่อจาก Quick Response Code) เป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ หรือบาร์โค้ดสองมิติ บาร์โค้ดเป็นป้ายสำหรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของหลักการเข้ารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษรเลข ไบต์/เลขฐานสอง และคันจิ) สำหรับเก็บข้อมูล และ QR Code สามารถอ่านได้ด้วยกล้องถ่ายรูป เพื่อทำการถอดรหัส

หน้าจอของโปรแกรม
qrcode.JPG
สามารถใช้งานได้ที่ https://www.mindphp.com/online-tools/qr ... grame.html

ความสามารถของโปรแกรมสร้างคิวอาร์โค้ดมีรายละเอียดดังนี้
- แปลงตัวอักษรให้เป็น QR Code
- กำหนดความสูง และความกว้างของQR Codeได้