Page 1 of 1

ใช้งาน JSON บน Android

Posted: 08/01/2018 6:24 pm
by Four
การดึงข้อมูลต่างๆจาก Web Service นำ JSON เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรม Android ทำให้เป็นประโยชน์ในด้านการรับส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน JSON จะแปลงข้อมูลในรูปแบบของ Array ให้เป็นข้อความ JSON จากนั้นข้อความจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันก็จะมีฟังก์ชันสำหรับการ Decode ข้อความ JSON เช่นเดียวกัน

Array จะใช้สัญลักษณ์ [ ] ซึ่งข้อมูลใน Array จะประกอบด้วย Object

Object จะใช้สัญลักษณ์ { } จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คั่นด้วยสัญลักษณ์ :

Key ใช้สำหรับดึงค่าจาก Value

Value นำไปใช้แสดงผลในแอปพลิเคชัน มี 3 ประเภทหลัก
– ข้อมูลพื้นฐาน เช่น String, int, double, float เช่น { “name” : “four” } ตรง “four” คือ Value ที่เป็น String
– Object เช่น { “data” : { “name” : “four”, “gender” : “female” } } ในส่วนของ { “name” : “four”, “gender” : “female” } คือ Value ที่เป็น Object
– Array ของ Object เช่น { “data” : [ {“name” : “admin 1”}, {“name” : “admin 2”} ] } ในส่วนของ [ {“name” : “admin 1”}, {“name” : “admin 2”} ] คือ Value ที่เป็น Array ของ Object

คำสั่งหลักที่ใช้งาน
JSONObject ใช้สำหรับดึง Value จาก Object
JSONArray ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่อยู่ในรูป Array