สอบถามการใช้ TCPDF ของ Joomla

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
superhero
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 26
Joined: 09/09/2010 11:23 am

สอบถามการใช้ TCPDF ของ Joomla

Post by superhero »

อยากจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแปลงเป็น PDF ครับ
รู้แต่ว่า Joomla ใช้ TCPDF
อยากถามว่าต้องเขียนโค้ดอย่างไรครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25456
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามการใช้ TCPDF ของ Joomla

Post by mindphp »

ตัวอย่างจากเว็บ http://www.tcpdf.org

Code: Select all

<?php
//============================================================+
// File name   : example_004.php
// Begin       : 2008-03-04
// Last Update : 2010-10-08
//
// Description : Example 004 for TCPDF class
//               Cell stretching
//
// Author: Nicola Asuni
//
// (c) Copyright:
//               Nicola Asuni
//               Tecnick.com s.r.l.
//               Via Della Pace, 11
//               09044 Quartucciu (CA)
//               ITALY
//               www.tecnick.com
//               info@tecnick.com
//============================================================+

/**
 * Creates an example PDF TEST document using TCPDF
 * @package com.tecnick.tcpdf
 * @abstract TCPDF - Example: Cell stretching
 * @author Nicola Asuni
 * @since 2008-03-04
 */

require_once('../config/lang/eng.php');
require_once('../tcpdf.php');

// create new PDF document
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

// set document information
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
$pdf->SetTitle('TCPDF Example 004');
$pdf->SetSubject('TCPDF Tutorial');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');

// set default header data
$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' 004', PDF_HEADER_STRING);

// set header and footer fonts
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

//set margins
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

//set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

//set image scale factor
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

//set some language-dependent strings
$pdf->setLanguageArray($l);

// ---------------------------------------------------------

// set font
$pdf->SetFont('times', '', 11);

// add a page
$pdf->AddPage();

//Cell($w, $h=0, $txt='', $border=0, $ln=0, $align='', $fill=0, $link='', $stretch=0, $ignore_min_height=false, $calign='T', $valign='M')

// test Cell stretching
$pdf->Cell(0, 0, 'TEST CELL STRETCH: no stretch', 1, 1, 'C', 0, '', 0);
$pdf->Cell(0, 0, 'TEST CELL STRETCH: scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 1);
$pdf->Cell(0, 0, 'TEST CELL STRETCH: force scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 2);
$pdf->Cell(0, 0, 'TEST CELL STRETCH: spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 3);
$pdf->Cell(0, 0, 'TEST CELL STRETCH: force spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 4);

$pdf->Ln(5);

$pdf->Cell(45, 0, 'TEST CELL STRETCH: scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 1);
$pdf->Cell(45, 0, 'TEST CELL STRETCH: force scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 2);
$pdf->Cell(45, 0, 'TEST CELL STRETCH: spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 3);
$pdf->Cell(45, 0, 'TEST CELL STRETCH: force spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 4);

$pdf->AddPage();

// example using general stretching and spacing

for ($stretching = 90; $stretching <= 110; $stretching += 10) {
    for ($spacing = -0.254; $spacing <= 0.254; $spacing += 0.254) {

        // set general stretching (scaling) value
        $pdf->setFontStretching($stretching);

        // set general spacing value
        $pdf->setFontSpacing($spacing);

        $pdf->Cell(0, 0, 'Stretching '.$stretching.'%, Spacing '.sprintf('%+.3F', $spacing).'mm, no stretch', 1, 1, 'C', 0, '', 0);
        $pdf->Cell(0, 0, 'Stretching '.$stretching.'%, Spacing '.sprintf('%+.3F', $spacing).'mm, scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 1);
        $pdf->Cell(0, 0, 'Stretching '.$stretching.'%, Spacing '.sprintf('%+.3F', $spacing).'mm, force scaling', 1, 1, 'C', 0, '', 2);
        $pdf->Cell(0, 0, 'Stretching '.$stretching.'%, Spacing '.sprintf('%+.3F', $spacing).'mm, spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 3);
        $pdf->Cell(0, 0, 'Stretching '.$stretching.'%, Spacing '.sprintf('%+.3F', $spacing).'mm, force spacing', 1, 1, 'C', 0, '', 4);

        $pdf->Ln(2);
    }
}

// ---------------------------------------------------------

//Close and output PDF document
$pdf->Output('example_004.pdf', 'I');

//============================================================+
// END OF FILE
//============================================================+
 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
superhero
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 26
Joined: 09/09/2010 11:23 am

Re: สอบถามการใช้ TCPDF ของ Joomla

Post by superhero »

ขอบคุณครับ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests