Page 2 of 2

Re: สอบถามเรื่อง Virtuemart 2.0 ค่ะ

Posted: 17/04/2013 3:03 pm
by p_id21
คือหาไม่เจอค่ะ ใน Config.ของ จูมล่าก็ไม่มีค่ะ..ไม่ทราบต้องทำยังไงคะ

Re: สอบถามเรื่อง Virtuemart 2.0 ค่ะ

Posted: 17/04/2013 3:11 pm
by p_id21
แก้ไขได้แล้วค่ะ...ขอบคุณค่ะ