Page 1 of 1

ไฟล์แคช ใน Wordpress อยู่ตรงไหน

Posted: 20/07/2015 1:52 pm
by prakasit.bank
ไฟล์แคช ใน Wordpress อยู่ตรงไหน

Re: ไฟล์แคช ใน Wordpress อยู่ตรงไหน

Posted: 23/07/2015 12:06 pm
by prakasit.bank
ใน WordPress จะไม่มีเมนูจัดการกับไฟล์แคช
การจัดการ Cache file ของ WordPress มีอยู่ 3 วิธี
- ใช้ Plugins เพื่อจัดการไฟล์แคช
- จัดการไฟล์แคชที่บราวเซอร์
- จัดการไฟล์แคชที่เซิฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : WordPress