Page 1 of 1

สอบถามเพิ่มเติม OpenERP ทดลองปิดงบ Trial Balance

Posted: 26/12/2015 4:33 pm
by saranrat
Image

Image
1. จะขอถามว่าจาก 2 รูป ทดลองปิดงบ ปรากฎว่า Trial Balance ออก แต่ Profit and Loss ไม่ออกไม่แน่ใจว่าต้องไปทำส่วนไหน
2. กรณีจ่ายชำระหนี้ และ รับชำระหนี้หลายใบต้องไปทำต้องส่วนเมนูไหน
3. กรณีรับเงิน หรือ จ่ายเงินเป็นเช็ค แล้วไปขึ้นเงินที่ธนาคารด้วยเช็คหลายใบ ตัดเช็คเข้าธนาคารยังไงค่ะ
4. ค่าเสื่อมราคาดูเป็นเปอร์เซ็นยังไงค่ะ เช่น พวกคอมพิวเตอร์ อายุงาน 3 ปี ค่าเสื่อมราคา 33.33% อุปกรณ์สนง. อายุงาน 5 ปี ค่าเสื่อมราคา 20%

Re: สอบถามเพิ่มเติม OpenERP ทดลองปิดงบ Trial Balance

Posted: 01/12/2016 4:02 pm
by นาฬิกาข้อมือ
ขอบคุณมากครับ