Page 1 of 1

ปัญหา backup ฐานข้อมูล OpenERP, Odoo Database backup error: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'

Posted: 24/12/2016 5:45 am
by mindphp
ปัญหา backup ฐานข้อมูล OpenERP, Odoo
เจอ Error

Code: Select all

Database backup error: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'

Re: ปัญหา backup ฐานข้อมูล OpenERP, Odoo Database backup error: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'

Posted: 24/12/2016 5:47 am
by mindphp
ทางแก้ ให้ login เข้า ใช้งานฐานข้อมูลใน ฐานนะ admin ก่อน
แล้วค่อยกลับมาลอง backup ด้วย เครื่องมือ backup ผ่านหน้าเว็บใหม่