Page 1 of 1

ปัญหา Login เข้าใช้งาน Directadmin แล้วเจอ Error Unable to read the User data files for username

Posted: 05/05/2017 2:35 am
by mindphp
Unable to read the User data files for username
และ เข้าหน้าจอไม่ได้
หน้าจอ Error แจ้งให้ทำตาม ลิงค์ ของ Directadmin แต่แนะนำ แก้ตามที่แจ้งไม่ได้

ปัญหาที่เจอ มาจาก พื้นที่ใน /home มีไม่พอ

ให้เข้า SSH แล้วเครียร์พื้นที่ให้ว่าง พอแล้ว login ใหม่จะสามารถเข้าใช้งานได้

Re: ปัญหา Login เข้าใช้งาน Directadmin แล้วเจอ Error Unable to read the User data files for username

Posted: 05/05/2017 2:36 am
by mindphp
ปัญหา เดียวกับ กระทู้นี้
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 21&t=39711
แก้ปัญหาที่เดียวเครียร์ได้ สองปัญหา