Page 1 of 1

สอบถาม เรื่อง Join ตารางของ phpbb

Posted: 09/01/2018 7:09 pm
by AePongsak
ตอนนี้ต้องการค่าจาก 2 ตาราง

1. ตาราง PROFILE_FIELDS_DATA_TABLE >>>>> สมมุติต้องการฟิลด์ "tell"
2. ตาราง USERS_TABLE >>>> สมมุติต้องการฟิลด์ user_id , username, user_password

ขอคำแนะนำ การ Join ตางรางหน่อยครับ

Re: สอบถาม เรื่อง Join ตารางของ phpbb

Posted: 09/01/2018 7:39 pm
by mindphp
มือใหม่ แนะนำ ออกให้ยังไม่ต้อง Join ก่อนครับ