Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการ ปลดล็อกผู้ใช้งานเว็บบอร์ด phpbb ที่ถูกล็อกเนื่องจากเข้าระบบไม่ถูกต้องหลายครั้ง

Posted: 20/06/2019 7:21 pm
by Ittichai_chupol
เนื่องจากผม มีการพยายาม เข้าสู้ระบบที่กรอกข้อมูลผิดพลาดมากเกินไปทำให้ ระบบ ของ phpbb ล็อก ทำให้ไม่สามารภที่จะเข้าสู่ระบบได้ จึอยากทราบว่า จะมีขั้นตอน
การปดล็อกอย่างไรครับ

Re: อยากทราบวิธีการ ปลดล็อกผู้ใช้งานเว็บบอร์ด phpbb ที่ถูกล็อกเนื่องจากเข้าระบบไม่ถูกต้องหลายครั้ง

Posted: 25/06/2019 1:54 pm
by mindphp
ในหน้า admin reset ได้ หรือ ลบข้อมูล ในตาราง phpbb_login_attempts