ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

Post by makup »

เมื่อมีการคลิกตรงปุ่มอักษร Keyword , จึงอยากต้องการให้ตัวอักษร Keyword นั้น ไปปรากฎอยู่ช่องค้นหา อ่ะครับ

rebug_1.png
rebug_1.png (87.07 KiB) Viewed 361 times
ตัวอย่าง Code mod_dic_dictionary_body.html (User) :

Code: Select all

<script>
  function submitform(url)
  {

    var group_id = document.form1.group_id.selectedIndex;
    var gg_id = document.form1.group_id.options[group_id].value;
    window.location = url;
  }
</script> 
<h2>{L_DIC_DICTIONARY}</h2>
<div class="" align="center">
  <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
    <div class="content "><br>
      <form name="form1" action="{ACTIONSEARCH}" method="POST">
        <input type="hidden" name="action" value="search">

        
        <dl class="search_show">
          <dt> <input type="text" class="input search2" class="inputbox autowidth" name="seachdic" 
                onblur="if (this.value == '')
                      this.value = 'Search…';" onclick="if (this.value == 'Search…')
                            this.value = '';" value="Search…" id="keywords" size="40" />
          </dt>
          <dd><br><select class="select_group" name="group_id" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS}</select> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <input class="button_dic" type="submit" value="{L_DIC_SEARCH}" />
          </dd>
        </dl>

        <table border="0" align="center">
          <tr class="search_hiden">
            <td>
              <input type="text" class="input search2" style="width:300px; font-size: 14px;" name="seachdic" 
                  onblur="if (this.value == '')
                        this.value = 'Search…';" onclick="if (this.value == 'Search…')
                              this.value = '';" value="Search…" id="keywords" size="40" />
            </td>
            <td>
              <select style="height:28px; font-size: 14px;" name="group_id" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS}</select> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            </td>
            <td>
              <input class="button_dic" type="submit" value="{L_DIC_SEARCH}" />
            </td>   
          </tr>
        </table>

      </form>
    </div><br>
    <!-- BEGIN az -->
    
    <span class="tabledic">
      <a class="md-cursor" href="{az.ACTIONSEARCHKEYWORD}">{az.A}</h3></a> |
      <!-- END az -->&nbsp;&nbsp;
      <!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
      <b><a href="{ACTIONADD}">{L_DIC_ADD}</a></b>
      <!-- ENDIF --> 
    </span>
  
    <span class="corners-bottom"><span></span></span>

    <!-- IF ACTION == '' -->
    <br><br>
    <div class="forabg">
      <div class="inner">
        <ul class="topiclist">
          <li class="header">
            <dl class="row-item">
              <dt><div class="list-inner">{L_DIC_DIC_NEW}</div></dt>
              <dd><div class="list-inner">{L_DIC_ADD_BY}</div></dd>
            </dl>
          </li>
        </ul>
        <ul class="topiclist forums">
          <!-- BEGIN data_select -->
          <li class="row">
            <dl class="row-item forum_subforum">
              <dt title="">			
                <div class="list-inner " align="left">
                  <a href="{data_select.ACTIONVIEW}" class="">{data_select.SEARCH}</a>
                </div>
              </dt>
              <dd class="topics"> <a href="{data_select.ALINK}" class="" style="color:{data_select.COLOR}">{data_select.USER}</a></dd>
            </dl>
          </li>
          <!-- END data_select -->
          <tr class="bg1"></tr>
          <tr class="bg1"></tr>
        </ul>

      </div>
    </div>
    <div class="action-bar bar-top">
      <div class="pagination">
        {TOTAL_TOPICS}
        <!-- IF .pagination -->
        <!-- INCLUDE pagination.html -->
        <!-- ELSE -->
        &bull; {PAGE_NUMBER}
        <!-- ENDIF -->
      </div>
    </div>
    <br>


    <div class="forabg">
      <div class="inner">
        <ul class="topiclist">
          <li class="header">
            <dl class="row-item">
              <dt><div class="list-inner">{L_DIC_TOP_MEM}</div></dt>
              <dd class="list-inner">{L_DIC_NUM_ADD_MEM}</dd>
            </dl>
          </li>
        </ul>
        <ul class="topiclist forums">
          <!-- BEGIN data_name -->
          <li class="row">
            <dl class="row-item forum_subforum">
              <dt title="">			
                <div class="list-inner " align="left">
                  <a href="{data_name.CO_LINK}" style="color:{data_name.COLOR}"class="">{data_name.CO_NAME}</a>
                </div>
              </dt>
              <dd class="topics"> <a href="{data_name.ALINK}" class="">{data_name.QUI}</a></dd>
            </dl>
          </li>
          <!-- END data_name -->
          <tr class="bg1"></tr>
          <tr class="bg1"></tr>
        </ul>

      </div>
    </div>
  </div>

  <span class="corners-bottom"><span></span></span> 
  <!-- INCLUDE mod_dic_powered.html -->
  <!-- ENDIF -->

เหมือนฝั่งหน้าค้นหาของ Admin ครับ
rebug_2.png
rebug_2.png (72.31 KiB) Viewed 361 times
ตัวอย่าง Code acp_dic_view.html (Admin) :

Code: Select all

<script>
  function submitform(url)
  {
    var group_car = document.form1.group_car.selectedIndex;
    var gg = document.form1.group_car.options[group_car].value;
    
    var group_id = document.form1.group_id.selectedIndex;
    var gg_id = document.form1.group_id.options[group_id].value;
    window.location=url+'&group_car='+gg+'&group_id='+gg_id;
  }
</script>  
<!-- IF MODE == 'form_view' -->
 <center> <h1>{L_DIC_CONTACT}</h1><center>
<!-- ELSE -->
  <h2>{L_DIC_APPROVE_NO}</h2>
 <!-- ENDIF -->
<!-- IF SUM_SUM != 'EDIT_SUM' --> 
<div class="panel">
  <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
      <center>
      <h1>{L_DIC_SEARCH}</h1>
      <input type="text" class="inputbox" name="seachdic" value="{SEARCH}" id="keywords" size="40" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <input type="hidden" name="start"/>
      <select name="group_car" id="module_type">{PROG_SELECT_OPTIONS_CAT}</select>
      <select name="group_id" id="module_type">{PROG_SELECT_OPTIONS}</select> 
      <input name="" class="button1" type="submit" value="{L_DIC_SEARCH}" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="{FORM_ADD}" >{L_DIC_DATA}</a><br/>
      
      <!-- BEGIN az -->
      <span class="table1"><h9><a class="md-cursor" href="{az.ACTIONSEARCHKEYWORD}">{az.A}</a></h9></span> | 
      <!-- END az -->  
    </form>
    <form id="form" name="form" method="post" action="{APPROVES_ALL}">
     <table cellspacing="1" class="table1 responsive">
      <thead>
        <tr>  
          <th style="text-align: center;">{L_DIC_SEARCH}</th>
          <th style="text-align: center;">{L_DIC_NAMEEG}</th>
          <th style="text-align: center;">{L_DIC_NAMETH}</th>
          <th style="text-align: center;">{L_DIC_APPROVE}</th>       
          <th style="text-align: center;">{L_ACTION}</th>
          <th style="text-align: center; width:10px;"></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <!-- BEGIN data_row -->
      <!-- IF data_row.S_ROW_COUNT is even -->
        <tr class="row1"><!-- ELSE --><tr class="row2"><!-- ENDIF -->
          <td>{data_row.SEARCH}</td>
          <td>{data_row.NAMEEG}</td>
          <td>{data_row.NAMETH}</td>
          <td style="text-align: center;">
            <!-- IF data_row.APPROVED == 1 -->
            <a href="{data_row.U_APPROVES}">{L_DIC_APPROVE_YES}</a>
            <!-- ENDIF -->
            <!-- IF data_row.APPROVED == 0 -->
            <a href="{data_row.U_APPROVES}">{L_DIC_APPROVE_NO}</a>
            <!-- ENDIF -->
          </td>
          <td style="text-align: center;"><a href="{data_row.U_EDIT}">{ICON_EDIT}</a> <a href="{data_row.U_DELETE}">{ICON_DELETE}</a></td>
          <td><input type="checkbox" class="chk" name="ck_id[]" value="{data_row.ID}"></td>
        </tr>
	<!-- END data_row -->
	</tbody>
	</table>
    <!-- BEGIN data_row -->
    <tr class="<!-- IF data_row.S_ROW_COUNT is odd -->bg1<!-- ELSE -->bg2<!-- ENDIF -->">
    </tr>
    <!-- END data_row -->
  </table>
  <br />
  <div align="right">
    <p class="small"><a href="#" onclick="marklist('form1', 'ck_id', true); return false;">{L_MARK_ALL}</a> &bull; <a href="#" onclick="marklist('form1', 'ck_id', false); return false;">{L_UNMARK_ALL}</a></p>
  <!-- IF GROUPID == 0 -->

    <input name="" class="button1" type="submit" value="{L_DIC_APPROVE_ALL}" >
     </form>
  </div>

  <!-- ENDIF -->
  
      <div class="pagination">
		<!-- INCLUDE pagination.html -->	
	  </div>
  
  <!-- ELSE -->
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="{SUM}">
    <div class="panel"> 
      <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
        <h1 style="text-align: right;">
          <input type="submit" class="button1" name="button" id="button" value="{L_DIC_SUM_WORD}" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h1>
        <!-- BEGIN data_row -->
        <h2>{L_DIC_ADD_BY}   {data_row.USER}</h2>
            <p> </p>
        <center>
        <table class="dic" border="0">
          <tr>
            <input type="hidden" name="Id[]" value="{data_row.ID}"/>
            <input type="hidden" name="esearch" value="{SEARCH}"/>
            <td width="30%"> <div>{L_DIC_SEARCH}:</div></td>
            <td width="76%">{data_row.SEARCH}</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><div>{L_DIC_NAMEEG}:</div></td>
            <td>{data_row.NAMEEG}</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><div>{L_DIC_NAMETH}:</div></td>
            <td>{data_row.NAMETH} </td>
          </tr>
          <tr>
            <td><div>{L_DIC_DETAILTH}:</div></td>
            <td>{data_row.DETAILTH}</td>
          </tr>
          <tr>
            <td> <div>{L_DIC_APPROVE}:</div></td> 
            <td>{data_row.APPROVED} ||  <a href="{data_row.U_EDIT}">{ICON_EDIT}</a> <a href="{data_row.U_DELETE}">{ICON_DELETE}</a></td>
          </tr>
      </table>
      <div class="dic1">
        <!-- BEGIN data_topics -->
          <table width="80%" border="0">
            <tr><input type="hidden" name="mark[]" value="0" checked />
              <td scope="row" width="10%"><input type="checkbox" name="mark[]" value="{data_topics.TOPIC_ID}" checked /></td>
              <td scope="row">{data_topics.TOPICS_TITLE1} </td>
            </tr>
         </table>
         <!-- END data_topics -->
      </div>   
      </center>
    </div>
    <!-- END data_row -->
    <!-- ENDIF -->
    <!-- IF data_row.S_ROW_COUNT < 0 -->
      {L_DIC_EMPTY_WORD}
    <!-- ENDIF -->
    <hr />
    </center>
</form>
  </div> 
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 06/11/2020 12:04 pm value="{SEARCH}"
ใช้ value="{SEARCH}" ทดลองไปเรียบร้อยแล้วครับ , ก็ยังไม่แสดงผลตัวอักษร Keyword ในช่องค้นหาอยู่ดีครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26555
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

Post by mindphp »

{SEARCH} ต้องสร้างมาจาก PHP ส่งมาก่อน มันถึงจะเอามาใส่ใน template ได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 06/11/2020 12:44 pm {SEARCH} ต้องสร้างมาจาก PHP ส่งมาก่อน มันถึงจะเอามาใส่ใน template ได้
รับทราบครับ
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีทำให้ตัวอักษร Keyword , ไปแสดงตรง tag ค้นหา หน่อยครับ

Post by makup »

thatsawan wrote: 12/11/2020 11:20 am ได้ลองทำไปหรือยังคะ
ตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ลองทำครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests