วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
chaiyasitpraphut
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 62
Joined: 11/11/2019 9:55 am

วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

Post by chaiyasitpraphut » 12/11/2019 2:23 pm

วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11
dht11esp8266.png
dht11esp8266.png (67.99 KiB) Viewed 62 times
สายสีดำ ต่อกับ ขา GND
สายสีแดง ต่อกับ ขา Vin
สายสีฟ้า ต่อกับ D4

ก่อนทำการเขียนโปรแกรม จำเป็นต้องโหลด library ของ DHTSensor มาติดตั้งก่อน
จากนั้นทำการอัพโหลดโปรแกรมลงใน NodeMcu

Code: Select all

#include "DHT.h"
#define DHTPIN D4 
#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT11..");

dht.begin();
}

void loop() {
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

// ถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จเช็คให้เริ่มอ่านใหม่
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor");
return;
}

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);

}

Post Reply

Return to “IOT - Internet of things”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests