Page 1 of 1

IR infrared obstacle detection sensor คืออะไร

Posted: 07/05/2020 4:16 pm
by champp
IR infrared obstacle detection sensor เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขว้าง โดมยมีตัวรับ-ส่ง infrared อยู่ในตัวโดยหลักการทำงานจะมีตัวส่งสัญญาณไปข้างหน้า ถ้ามีวัตถุหรือแสงอยู่ตรงหน้าจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ
สามารถปรับความเร็วการตรวจจับ ระยะทางการตรวจจับ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล แต่มีระยะการตรวจจับอยู่ที่ 2-30เมตร
ค่าที่แสดงจะเป็น 0 เมื่อตรวจเจอวัตถุจะเปลี่ยนค่าเป็น 1
Image
อ้างอิงจากhttps://robotsiam.blogspot.com/2016/10/ ... ensor.html