Page 1 of 1

วิธีเปิด โหมด deveoper ของ Odoo 10

Posted: 22/02/2017 5:53 pm
by moomai
วิธีเปิด โหมด deveoper ของ Odoo 10

สอนวิธีเปิดโหมด deveoper ของ Odoo 10 อธิบายความแตกต่างของ Odoo 9 กับ Odoo 10 วิธีเข้าใช้งานและออกจากการใช้งาน
โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9veEcPRnIM0&t=0s