Page 1 of 1

การเพิ่ม User Admin เขาในระบบ Joomla

Posted: 21/03/2017 7:05 pm
by moomai
การเพิ่ม User Admin เขาในระบบ Joomla


อธิบายการเพิ่ม User Admin เข้าในระบบ Joomla โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าระบบและวิธีการตั้งค่าเพิ่ม User Admin เข้าในระบบ Joomla
โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=E_1ef146H8k