Page 1 of 1

สอนการใช้งานการสร้างเนื้อหาจากเว็บลูก ส่งมายังเว็บแม่ Plugin ที่จำเป็นต้องใช้ ใน Joomla

Posted: 06/06/2017 6:12 pm
by moomai

มีการแนะนำว่า Plugin Content Multicontent Create Arrticle คืออะไร มีการทำงานยังไงบ้าง อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่ติดตั้งเครื่องที่ใช้งาน การตั้งค่าการใช้งานต่างๆ
สามารถศึกษาได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=KKZYEy9iwWU