Page 1 of 1

แนะนำอะไรใหม่บน php 7 กับความเร็วเพิ่มเป็นสองเท่า เร็วกว่า Ruby, Pyhton

Posted: 15/06/2017 6:03 pm
by moomai

อธิบายการใช้งาน php เวอร์ชั่นต่างๆ วิวัฒนาการของ php เปลียบเที่ยบความเร็วที่เพิ่มขึ้นกับการใช้งานต่างๆ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=OQabvgCggrI