ใครคือผู้ตรวจสอบภายนอก(External Auditor)

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ใครคือผู้ตรวจสอบภายนอก(External Auditor)

Post by Duanghathai Termtem »

สายงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี
เมื่อพูดถึงงานบัญชีก็จะนึกถึงกระบวนการทางการบัญชี ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับรู้รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท จนกระทั่งการออกรายงานงบการเงินต่างๆ แต่ในขณะที่งานทางด้านตรวจสอบนั้น จะตรงข้ามกับงานทำบัญชีคือ งานตรวจสอบ จะตรวจสอบงานที่บัญชีทำมาว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการ หรือมาตรฐานหรือไม่ และรวมไปถึงการตรวจสอบงานส่วนอื่นๆภายในองค์กรนั้นๆด้วย เพื่อให้การรับรอง ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบจะต้องมีลักษณะอย่างไรนั้น สามารถศึกษาดังนี้

ประเภทของสายงานทางด้านตรวจสอบบัญชี
1.ผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ TA
2. ผู้ตรวจสอบภายใน
3. ผู้ตรวจสอบภาครัฐ
4. ผู้ตรวจสอบการทุจริต


ผู้ตรวจสอบภายนอก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA
ลักษณะงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติมีหน้าที่ ตรวจสอบงบการเงิน สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ รวมถึงส่วนต่างๆของบริษัท ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการสอบบัญชี และสอดคล้องกับที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หรือไม่ โดยการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตนเองตรวจสอบไว้ในรายงานการสอบบัญชี และต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาากสภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบ และรับงานได้ทุกรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น หจก. บจก. หรือ บมจ.
การเตรียมตัว
- เป็นผู้รับปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรซึ่ง ก.บช. (คณะกรรมการรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี) เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาบัญชี
- ฝึกงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้วครบ 3 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง
- ผ่านการทดสอบของคณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สามารถติดตามข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีได้ทาง https://www.tfac.or.th/Article/Detail/68973

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ TA
ลักษณะงาน
- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินภายใน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านภาษี
- ตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิทางบัญชี เป็นกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร
- จัดทำรายงานการตรวจสอบภาษี เสนอคำแนะนำในการจัดเก็บและรายงานภาษีที่เหมาะสมให้กับกิจการ
การเตรียมตัว
ต้องสอบผ่านทั้ง 3 ส่วน
- วิชาการบััญชี
- วิชาการสอบบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามมกฎหมายไทย
สามารถติดตามข่าวสารของกรมสรรพากรได้ทาง https://www.rd.go.th/publish/272.0.html

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสายงานทางด้านตรวจสอบนั้น ยังมีการแบ่งย่อย หรือแตกแขนงออกมาได้อีก ซึ่งในกระทู้นี้เป็นการกล่าวถึงเพียง ผู้ตรวจสอบภายนอกเท่านั้น แต่ในขณะที่ยังมีสายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภาครัฐ ที่ยังเป็นหนึ่งในสายงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษาต่อได้ หรือรวมไปถึงงานบัญชีอื่นๆด้วย
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests