Page 3 of 3

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:40 pm
by samsonnaze3
20. ต่อมาในส่วนของ Server Administration ให้ทำการสร้าง Connection ใหม่แต่ในหมวดนี้จะเรียกเป็น Instance โดยการคลิ๊กที่ New Server Instance

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:44 pm
by samsonnaze3
21. เมื่อคลิ๊กเข้ามาแล้ว ก็เลือก ว่าจะจัดการ Server แบบไหน ในที่นี้จะใช้แบบ localhost ก่อน แล้วกด Next
22. ต่อมาก็เซทค่าต่างๆเหมือนกับที่ผ่านๆมาเลย แล้วกด Next
23. จากนั้นมันจะให้ใส่ Password อีกครั้งก็ให้ใส่ไปตามที่เราได้ตั้งไว้

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:46 pm
by samsonnaze3
24. จากนั้นก็กด Next ต่อไป
25. ในส่วนนี้จะเป็นการจัดการ Config ต่างๆ ถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วก็กด Next ต่อไปได้เลย
26. เสร็จแล้วก็กด Next

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:48 pm
by samsonnaze3
27. จากนั้นก็ตั้งชื่อ Instance เสร็จแล้วกด Finish
28. เมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วจะปรากฏ Instance ของเราตามชื่อที่เราได้ตั้งไว้ขึ้นมา ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปเลยครับ
29. มันก็จะให้เราใส่ password ที่เราได้ตั้งเอาไว้ เมื่อใส่แล้วก็กด OK ได้เลย

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:52 pm
by samsonnaze3
30. จากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าแสดงสถานะเครื่องเซิฟเวอร์ต่างๆ
31. เราสามารถ Stop Server ได้จากหน้านี้
32. ในส่วนของ Server Log ก็จะแสดงรายละเอียดการกระทำต่างๆ ออกมา

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

Posted: 03/04/2012 2:57 pm
by samsonnaze3
33. ในส่วนของ User and Privilges เป็นการจัดการ User ต่างๆ
34. ในส่วนของ Data Export เป็นการ นำออกฐานข้อมูลของเรา
35. ในส่วนของ Data Import/Restore เป็นการนำเข้าและกู้ฐานข้อมูล