สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มเมนูจัดการส่วน backend

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 11774
Joined: 18/04/2012 9:39 am

สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มเมนูจัดการส่วน backend

Post by tsukasaz »

ตอนนี้เราจะเพิ่มแถบเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลในส่วนของ backend กันนะครับ

ทำแถบเครื่องมือในหน้าแสดงผลเข้าไปที่ admin -> views -> helloworlds เปิดไฟล์ view.html.php แก้โค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla view library
jimport('joomla.application.component.view');
 
/**
 * HelloWorlds View
 */
class HelloWorldViewHelloWorlds extends JView
{
    /**
     * HelloWorlds view display method
     * @return void
     */
    function display($tpl = null) 
    {
        // Get data from the model
        $items = $this->get('Items');
        $pagination = $this->get('Pagination');
 
        // Check for errors.
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) 
        {
            JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
            return false;
        }
        // Assign data to the view
        $this->items = $items;
        $this->pagination = $pagination;
 
        // Set the toolbar
        $this->addToolBar();
 
        // Display the template
        parent::display($tpl);
    }
 
    /**
     * Setting the toolbar
     */
    protected function addToolBar() 
    {
        JToolBarHelper::title(JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLDS'));
        JToolBarHelper::deleteList('', 'helloworlds.delete');
        JToolBarHelper::editList('helloworld.edit');
        JToolBarHelper::addNew('helloworld.add');
    }
}
?>
เปิดโฟลเดอร์ tmpl แล้วเปิดไฟล์ default.php มาเพิ่มโค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted Access');
// load tooltip behavior
JHtml::_('behavior.tooltip');
?>
<form action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_helloworld'); ?>" method="post" name="adminForm" id="adminForm">
	<table class="adminlist">
		<thead><?php echo $this->loadTemplate('head');?></thead>
		<tfoot><?php echo $this->loadTemplate('foot');?></tfoot>
		<tbody><?php echo $this->loadTemplate('body');?></tbody>
	</table>
	<div>
		<input type="hidden" name="task" value="" />
		<input type="hidden" name="boxchecked" value="0" />
		<?php echo JHtml::_('form.token'); ?>
	</div>
</form>
ต่อมาทำในส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข โดยกลับไปที่โฟลเดอร์ admin เพิ่มโฟลเดอร์ controllers ขึ้นมาเปิดเข้าไปสร้างไฟล์ helloworlds.php ใส่โค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla controlleradmin library
jimport('joomla.application.component.controlleradmin');
 
/**
 * HelloWorlds Controller
 */
class HelloWorldControllerHelloWorlds extends JControllerAdmin
{
	/**
	 * Proxy for getModel.
	 * @since	2.5
	 */
	public function getModel($name = 'HelloWorld', $prefix = 'HelloWorldModel') 
	{
		$model = parent::getModel($name, $prefix, array('ignore_request' => true));
		return $model;
	}
}
?>
และสร้างไฟล์ helloworld.php

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla controllerform library
jimport('joomla.application.component.controllerform');
 
/**
 * HelloWorld Controller
 */
class HelloWorldControllerHelloWorld extends JControllerForm
{
}
?>
เข้าไปที่โฟลเดอร์ admin -> views สร้างโฟลเดอร์ helloworld ขึ้นมา สร้างไฟล์ view.html.php

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla view library
jimport('joomla.application.component.view');
 
/**
 * HelloWorld View
 */
class HelloWorldViewHelloWorld extends JView
{
	/**
	 * display method of Hello view
	 * @return void
	 */
	public function display($tpl = null) 
	{
		// get the Data
		$form = $this->get('Form');
		$item = $this->get('Item');
 
		// Check for errors.
		if (count($errors = $this->get('Errors'))) 
		{
			JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
			return false;
		}
		// Assign the Data
		$this->form = $form;
		$this->item = $item;
 
		// Set the toolbar
		$this->addToolBar();
 
		// Display the template
		parent::display($tpl);
	}
 
	/**
	 * Setting the toolbar
	 */
	protected function addToolBar() 
	{
		JRequest::setVar('hidemainmenu', true);
		$isNew = ($this->item->id == 0);
		JToolBarHelper::title($isNew ? JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLD_NEW')
		               : JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLD_EDIT'));
		JToolBarHelper::save('helloworld.save');
		JToolBarHelper::cancel('helloworld.cancel', $isNew ? 'JTOOLBAR_CANCEL'
		                          : 'JTOOLBAR_CLOSE');
	}
}?>
เสร็จแล้วสร้างโฟลเดอร์ tmpl เปิดเข้าไปสร้างไฟล์ edit.php

Code: Select all

<?php
// No direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
JHtml::_('behavior.tooltip');
?>
<form action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_helloworld&layout=edit&id='.(int) $this->item->id); ?>"
   method="post" name="adminForm" id="helloworld-form">
	<fieldset class="adminform">
		<legend><?php echo JText::_( 'COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_DETAILS' ); ?></legend>
		<ul class="adminformlist">
<?php foreach($this->form->getFieldset() as $field): ?>
			<li><?php echo $field->label;echo $field->input;?></li>
<?php endforeach; ?>
		</ul>
	</fieldset>
	<div>
		<input type="hidden" name="task" value="helloworld.edit" />
		<?php echo JHtml::_('form.token'); ?>
	</div>
</form>
กลับไปที่โฟลเดอร์ admin -> models สร้างไฟล์ helloworld.php ใ่ส่โ้ค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla modelform library
jimport('joomla.application.component.modeladmin');
 
/**
 * HelloWorld Model
 */
class HelloWorldModelHelloWorld extends JModelAdmin
{
	/**
	 * Returns a reference to the a Table object, always creating it.
	 *
	 * @param	type	The table type to instantiate
	 * @param	string	A prefix for the table class name. Optional.
	 * @param	array	Configuration array for model. Optional.
	 * @return	JTable	A database object
	 * @since	2.5
	 */
	public function getTable($type = 'HelloWorld', $prefix = 'HelloWorldTable', $config = array()) 
	{
		return JTable::getInstance($type, $prefix, $config);
	}
	/**
	 * Method to get the record form.
	 *
	 * @param	array	$data		Data for the form.
	 * @param	boolean	$loadData	True if the form is to load its own data (default case), false if not.
	 * @return	mixed	A JForm object on success, false on failure
	 * @since	2.5
	 */
	public function getForm($data = array(), $loadData = true) 
	{
		// Get the form.
		$form = $this->loadForm('com_helloworld.helloworld', 'helloworld',
		            array('control' => 'jform', 'load_data' => $loadData));
		if (empty($form)) 
		{
			return false;
		}
		return $form;
	}
	/**
	 * Method to get the data that should be injected in the form.
	 *
	 * @return	mixed	The data for the form.
	 * @since	2.5
	 */
	protected function loadFormData() 
	{
		// Check the session for previously entered form data.
		$data = JFactory::getApplication()->getUserState('com_helloworld.edit.helloworld.data', array());
		if (empty($data)) 
		{
			$data = $this->getItem();
		}
		return $data;
	}
}
?>
สร้างโฟลเดอร์ forms สร้างไฟล์ helloworld.xml ใส่โค้ด

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<form>
	<fieldset>
		<field
			name="id"
			type="hidden"
		/>
		<field
			name="greeting"
			type="text"
			label="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_GREETING_LABEL"
			description="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_GREETING_DESC"
			size="40"
			class="inputbox"
			default=""
		/>
	</fieldset>
</form>
เปิดไฟล์ helloworld.xml ขึ้นมาแก้ไขเวอร์ชั่นจาก 0.0.8 เป็น 0.0.9
และแก้

Code: Select all

<files folder="admin">
			<!-- Admin Main File Copy Section -->
			<filename>index.html</filename>
			<filename>helloworld.php</filename>
			<filename>controller.php</filename>
			<!-- SQL files section -->
			<folder>sql</folder>
			<!-- tables files section -->
			<folder>tables</folder>
			<!-- models files section -->
			<folder>models</folder>
			<!-- views files section -->
			<folder>views</folder>
		</files>
เป็น

Code: Select all

<files folder="admin">
			<!-- Admin Main File Copy Section -->
			<filename>index.html</filename>
			<filename>helloworld.php</filename>
			<filename>controller.php</filename>
			<!-- SQL files section -->
			<folder>sql</folder>
			<!-- tables files section -->
			<folder>tables</folder>
			<!-- models files section -->
			<folder>models</folder>
			<!-- views files section -->
			<folder>views</folder>
			<!-- controllers files section -->
			<folder>controllers</folder>
		</files>
ทำเป็น .zip แล้ว เข้าไปหน้าของ administrator ไปเพิ่ม extensions เข้าไปใหม่
Last edited by tsukasaz on 11/05/2012 11:47 am, edited 1 time in total.
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 11774
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มจัดการส่วน backend

Post by tsukasaz »

เข้าไปในหน้า administrator แล้วเข้าเมนู components -> Hello World!

จะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือ สร้างเพิ่ม ลบ แก้ไขได้
Attachments
manage1 (Custom).JPG
manage1 (Custom).JPG (22.04 KiB) Viewed 2183 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 11774
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มจัดการส่วน backend

Post by tsukasaz »

หน้าจอการเพิ่ม
Attachments
manage2 (Custom).JPG
manage2 (Custom).JPG (21.56 KiB) Viewed 2183 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 11774
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มจัดการส่วน backend

Post by tsukasaz »

หน้าจอแก้ไข
Attachments
manage3 (Custom).JPG
manage3 (Custom).JPG (20.88 KiB) Viewed 2183 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 5 guests